Rokovanie MsZ - február 201526. 2. 2015 12:13

Poslanci zasadali po druhý krát v tomto roku. Rokovanie MsZ sa uskutočnilo 24. februára 2015.

Zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 78  IS – 78  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Na ustanovujúcom MsZ dňa 9. 12. 2014 zriadilo MsZ uzn. č. 491/14 už len 5 stálych komisií MsZ pre volebné obdobie 2014 – 2018. Z tohto dôvodu bol o potrebné zosúladiť Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi s prijatým uznesením MsZ.
   
Poslanci zobrali na vedomie správu o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2014 a rovnako aj prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. - 12./2014.
   

RTV Prievidza:

Hlavná kontrolórka mesta predložila na zastupiteľstve správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014. Správu o svojej činnosti za rok 2014 predložila aj Mestská polícia. Podobná sumarizačná správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu a iných podnetov za rok 2014 bola zastupiteľstvu predložená aj právnou kanceláriou.
   
V ďalšej časti rokovania poslanci schválili úplné znenie Štatútu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi  v súvilsti v pripravovanou novou organizačnou zložkou – Mestským múzeom a gaériou Imricha Vysočana, ktorá bude zabezpečovať činnosti, ak bude mesto úspešné v projekte obnovy Meštanskeho domu na Pribinovom námestí č. 16 (bývalý Dom služieb ).

Obsahom bodu rôzne boli na februárovom zastupiteľstve tri  body a to ponuka Združenia pre rozvoj regiónu horná Nitra na spoluprácu v rámci pripravovanej iniciatívy „Tvorba partnerstva na hornej Nitre 2014 – 2020“, informácia o zmene termínu rokovania MsZ v mesiaci apríl 2015 a poslanecký návrh Ing. B.Bucáka na finančnú dotáciu pre BC Prievidza vo výške 5 tis. € na pomoc pri financovaní ligovej  súťaže.

Poslanci schválili  Memorandum o spolupráci v rámci pripravovanej iniciatívy "Tvorba partnerstva na hornej Nitre 2014 - 2020" a jednohlasne aj podporili poslanecký návrh na poskytnutie dotácie pre BC Prievidza.
   
Podrobný obsah jednotlivých bodov je k dispozícii na www.prievidza.sk    


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri