Rokovalo mestské zastupiteľstvo pred letnou prestávkou30. 6. 2014 14:15

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali na júnovom zasadnutí. Predmetom rokovaní bolo viacero významných bodov (dôležitejšími bodmi sa zaoberáme v samostatných článkoch).

Termíny zasadnutí orgánov mesta v  II. polroku 2014
Na júnovom zasadnutí boli odsúhlasené termíny ďalších rokovaní mestského zastupiteľstva. To by malo do konca roka zasadať ešte 5 krát.
Počas mesiaca júl sa neplánuje zvolať mestské zastupiteľstvo. Ďalšie termíny rokovaní MsZ sú plánované na posledné utorky v mesiacoch : 26. augusta, 30. septembra, 28. októbra, 25. Novembra a  9. Decembra, ktoré bude  slávnostným rokovaním. Ďalšie MsZ  - ustanovujúce - sa musí uskutočniť do 30 dní od konania volieb do orgánov samosprávy, ktoré budú koncom novembra.

Ďalšie zmeny v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva

Poslanci MsZ schválili ďalšie zmeny v rokovacom poriadku mestského zastupiteľstva. Podľa nového znenia sa budú zverejňovať nahrávky zo zastupiteľstiev priamo na internetovej stránke mesta. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ v Prievidzi bol predložený aj z dôvodu zosúladenia článkov týkajúcich sa voľby hlavného kontrolóra mesta so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Na základe odporučenia organizácie Transparency International Slovensko bol doplnený Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi o zverejňovanie audiozáznamov a videozáznamov z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk


Turisticko informačná kancelária – správa o činnosti za rok 2013
Poslanci MsZ zobrali na vedomie výročnú správu o činnosti Turisticko informačnej kancelárii (ďalej len TIK). V hodnotenom období aktualizovala a poskytovala TIK PD informácie o meste Prievidza a jej okolí v rozsahu: prírodné atraktivity, kultúrno-spoločenské atraktivity, kultúrne a športové podujatia, ubytovacie a stravovacie zariadenia v meste a regióne, šport a organizované športové aktivity, prehľad o poskytovaných službách, inštitúcie, podniky, firmy pôsobiace na území mesta v oblasti cestovného ruchu, propagačná činnosť, možnosti dopravného spojenia a rôzne iné. V roku 2013 zaznamenali v okrese nárast jednodenných výletov. Zvýšenie návštevnosti pocítili aj v TIK PD, keď využilo služby o 5 793 klientov viac ako v predchádzajúcom roku. TIK PD prezentovala v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA – BOJNICE celú hornú Nitru na národných, medzinárodných a regionálnych výstavách, veľtrhoch a workshopoch cestovného ruchu ako boli ITF Slovakiatour Bratislava a Holiday World Praha, či Regionálna konferencia cestovného ruchu v Prievidzi.
Obyvateľom  a návštevníkom mesta Prievidza TIK poskytovala viaceré služby:
a) predaj máp a upomienkových predmetov,
b) predpredaj vstupeniek cez predajný internetový portál www.ticketportal.sk;
c) predaj parkovacích kariet,
d) predaj diaľničných známok,
e) doplnkové služby – kopírovanie a laminovanie. Pre turistické organizácie TIK zabezpečovala zapisovanie účastníkov a vyberanie účastníckych poplatkov na nimi organizované turistické pochody, výstupy či výlety,
f) poradenské služby - študentom stredných a vysokých škôl, ako aj učiteľom regionálnej výchovy TIK  odborne radila v oblasti cestovného ruchu.


RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri