Rokovalo mestské zastupiteľstvo – október 201929. 10. 2019 08:56

Dňa 28. októbra zasadalo mestské zastupiteľstvo.

- Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi.

- Návrh Doplnku č. 8 k Štatútu mesta Prievidza.

- Návrh VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

- Návrh VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

- Majetkovoprávne veci.

- V bode Rôzne boli prerokované nasledovné body:
-    Žiadosť spol. SMMP, s.r.o., o zmenu uzn. MsZ č. 384/18 zo dňa 27.8.2018 (udelenie súhlasu s predajom splaškovej kanalizácie s príslušenstvom Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.)
-    Návrh na zmenu v zložení komisií MsZ
-    Informácia o termínoch rokovaní orgánov mesta v I. polroku 2020

- Diskusia pre obyvateľov.

- Interpelácie poslancov.

Podrobné materiály k jednotlivým bodom programu nájdete TU.

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Celé rokovanie nájdete TU:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri