Rokovalo mestské zastupiteľstvo – máj 201914. 5. 2019 14:32

Dňa 13. mája zasadalo mestské zastupiteľstvo.

Program rokovania:
- Návrh VZN č. 3/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prievid   
- Návrh VZN č. 5/2019, ktorým sa mení VZN č. 157/2014 o miestnych daniach v znení VZN č. 162/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 5/2017   
- Návrh - Doplnok č.1  k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019   
- Návrh IS 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších FO   
- Návrh Doplnku č. 2 k IS 55 – Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza
- Návrh Doplnku č. 4 k IS 80 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta   
- Záverečný účet mesta Prievidza   
- Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Prievidza v roku 2019   
- Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2018   
- Návrh na I. zmenu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2019                     
- Návrhy na udelenie ocenení podľa Štatútu mesta Prievidza pri príležitosti 80. výročia založenia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza   
- Návrh Doplnku č. 1 k IS 56 – Štatút rady starších mesta Prievidza   
- Návrh IS č. 102 – Štatút denných centier   
- Inventarizácia majetku mesta k 31.12.2018   
- Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2018   
- Návrh na I. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza pre rok 2019   
- Návrh SMMP, s.r.o., na zúženie a rozšírenie majetku v rámci koncesnej zmluvy
- Vyhodnotenie uznesení MsZ   
- Zoznam majetkoprávnych veci   


- Bod rôzne   
1)Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy Fantastic o pokračovanie nájmu priestorov v ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici v Prievidzi
2) Informácia o vyhodnotení OVS – nájom nebytových priestorov - kaviareň v objekte KaSS
3) Žiadosť občianskeho združenia Art kino Baník o stanovisko k organizovaniu besied v budove kina Baník
4) Informácia o využití priestorov Meštianskeho domu
5) Zmeny v zložení komisie starostlivosti o obyvateľov, v komisii školstva a kultúry a zmeny v poverení sobášiacich a ostatnej občianskej obradnosti
6) Informácia zo zasadnutia komisie MsZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
7) Informácia o termínoch zasadnutí orgánov mesta v II. polroku 2019

Podrobné materiály nájdete TU.

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri