Rokovalo mestské zastupiteľstvo – január 202028. 1. 2020 13:59

Dňa 27. januára zasadalo mestské zastupiteľstvo.

Zastupiteľstvo rokovalo o týchto bodoch:
- Návrh IS č. 108 – Postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov.
- Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby.
- Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku mesta Prievidza.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Prievidza za účelom riešenia mimoriadnej situácie v Prešove.
- Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov.
- Majetkovoprávne veci.

RTV Prievidza:

O niektorých bodoch prinesieme samostatné články.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri