Rokovalo mestské zastupiteľstvo - január 201430. 1. 2014 08:53

V utorok 28.januára zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Okrem majetkových vecí bol schválený doplnok k všeobecne záväznému nariadeniu a prerokovaní boli aj ďalšie zámery.

Trhové miesta v meste Prievidza po novom
Z dôvodu zmien vzniknutých v priebehu roka 2013, týkajúcich sa predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta, predložil Referát obchodu a cestovného ruchu Mestského úradu v Prievidzi na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi návrh Doplnku č. 1 k VZN č.125/2012 mesta Prievidza o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza.

Návrh Doplnku č. 1 k príslušnému VZN  obsahuje tieto zmeny:
-    zrušenie Trhoviska pod orechom na Ul. Za depom  č. 5, Prievidza, správca ktorého zmenil svoj podnikateľský zámer a jeho prevádzku dlhodobo nezabezpečuje;
-    zmeny správcu Trhoviska na Trhovej ulici v Prievidzi, doterajšie správcovstvo trhoviska, ktoré vykonávala spoločnosť TEZAS, spol. s  r. o, Prievidza, bude    vykonávať mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.;
-     zaradenie Farmárskych trhov do zoznamu príležitostných trhov konajúcich sa v meste Prievidza;
-    nový Trhový poriadok príležitostného trhu - Farmársky trh v meste Prievidza.

Ďalší program
Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie základného imania mestským spoločnostiam SMMP, s.r.o. a Prievidza Invest, s.r.o. Okrem toho poslanci mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie informáciu o prehľade o pridelených bytoch za obdobie júl až december 2013. Tieto dokumenty sa pravidelne polročne predkladajú mestskému zastupiteľstvu.
Rovnako bola podaná informácia o projektovom zámere mesta revitalizovať Dom služieb na Námestí slobody ( pôvodná budova Pošty ).

Revitalizácia domu služieb schválená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu. operačný program: Regionálny operačný program prioritná os: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu oblasť podpory: posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Mesto Prievidza sa rozhodlo do uvedeného projektu zapojiť. Cieľom projektového zámeru s pracovným názvom" Revitalizácia Domu služieb v Prievidzi" je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie. Budova Domu služieb je situovaná na Námestí slobody v centre mesta. Budova korešponduje s požiadavkami výzvy: je evidovaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná kultúrna pamiatka a je
vo vlastníctve mesta.

Ocenenie pre Ing. Ivana Lančariča

V Organizácii pre zákaz chemických zbraní bol ako prvý  pôsobiaci  Slovák plukovník Ivan Lančarič. Mesto Prievidza sa rozhodlo za mimoriadny prínos udeliť tomuto Prievidžanovi mestské ocenenie. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola v zmysle Štatútu mesta Prievidza  a uznesenia MsZ č. 505/13 z 10. decembra 2013  za mimoriadne pracovné úspechy celosvetového významu udelená plukovníkovi Ing. Ivanovi Lančaričovi Cena mesta Prievidza.

Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční  utorok 25. februára 2014 v tradičnom čase a na tradičnom mieste.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri