Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi so zmenami19. 6. 2017 10:09

riebeh zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prievidzi (ďalej len MsZ) upravuje rokovací poriadok. Pravidelným bodom programu zasadnutia je bod „Diskusia pre obyvateľov“. Za účelom zabezpečenia transparentného priebehu rokovania MsZ bolo potrebné upraviť podmienky a priebeh tohto bodu. Spravidla je zaužívaný čas pre obyvateľov od 10.00 h do 11.00 h, a preto bolo potrebné upraviť právo na zapojenie sa do diskusie v rámci tohto bodu tak, aby bolo umožnené každému oprávnenému záujemcovi vystúpiť a mať rovnaký časový priestor ako všetci ostatní obyvatelia.

V súvislosti so  zabezpečením riadneho  priebehu rokovania MsZ v priestore pre obyvateľov  je potrebné včas oznámiť záujem vystúpiť v rámci tohto bodu. Predmetná úprava vychádza z úprav ako majú napríklad mesto Žilina a Banská Bystrica.

V rámci časového priestoru určeného pre obyvateľov môžu osoby oprávnené podieľať sa na samospráve mesta, vystúpiť so svojimi príspevkami dotýkajúcich  sa  ich  potrieb, požiadaviek,  návrhov,  aktivít  a  pod.  smerujúcich  na  orgány samosprávy mesta a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.

Záujemca o vystúpenie v uvedenom bode je povinný sa po príchode do rokovacej miestnosti, najneskôr však do začatia tohto bodu rokovania, prihlásiť u určeného zamestnanca mesta,
ktorému  uvedie  svoje  meno  a  priezvisko,  resp.  názov  organizácie,  ktorú  zastupuje,  tiež uvedie, na akú tému bude hovoriť. Záujemca je povinný preukázať právo podieľať sa na
samospráve mesta (t.z. preukáže, že má na území mesta trvalý pobyt, má na území mesta nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v meste
prihlásený na prechodný pobyt, má čestné občianstvo mesta).

Predsedajúci MsZ záujemcov vyzýva na vystúpenie v trvaní najviac 5 minút v poradí, v akom boli prihlásení po príchode do rokovacej sály. O možnom predĺžení limitu rozhodujú poslanci  hlasovaním na návrh predsedajúceho. V prípade, že občan nehovorí k téme, nedodrží rámec slušného vystupovania a časový limit, predsedajúci mu odoberie slovo.

V rámci  diskusie  je  možné opakovane predniesť  podnety  iba  za  podmienky,  že  tento účastník využil všetky možnosti riešenia jeho problému inými spôsobmi, ktoré neboli účinné,
čo preukáže relevantnými dokladmi. Počas rokovania MsZ nie je možné podávať a prijímať najmä sťažnosti, petície, žiadosti o informácie a pod.

Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, predstaviteľ štátnej správy alebo predstaviteľ samosprávy, predsedajúci mu vždy umožní vystúpiť. Predsedajúci môže dať o tom hlasovať alebo udeliť slovo aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta, ale aj inej fyzickej osobe.
                                     


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri