Rok 2020 pre Prievidzu ekonomicky úspešný26. 4. 2021 12:55

Poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2020. Tento dokument komplexne hodnotí, hospodárenie, finančné zdravie, ekonomiku a investície mesta Prievidza.

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2020 s celkovými príjmami vo výške 44,48 milióna eur a s celkovými výdavkami vo výške 41,24 milióna eur. „Rok 2020 bol z pohľadu rozpočtu zložitý. Išlo o obdobie v ktorom sme oproti očakávaným príjmom od štátu zaznamenali nižší príjem z podielových daní približne o 1 milión eur. Dokonca tento príjem bol nižší o 181 tis. eur než sme mali v roku 2019. Taktiež nám veľké problémy predstavuje aj nepredvídateľnosť vládnych rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú výdavky resp. príjmy samospráv. Za všetky uvediem zvýšenie odpočítateľnej položky pre platiteľov dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb, v dôsledku ktorej sme ako mesto Prievidza zaznamenali ročný pokles príjmov o cca 580 tisíc eur. Spomeniem aj novú povinnosť, platenie za zrážkovú vodu, čo pre nás predstavuje nové výdavky približne 180 tisíc eur ročne. A od 1. júla 2021 sa pripravuje zvýšenie daňového bonusu, čo bude znamenať, že prídeme na podielovej dani ročne odhadom o ďalších 250 až 300 tisíc eur,“ vysvetlila primátorka Katarína Macháčková.

Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, aj napriek celoštátnym problémom, ekonomické ukazovatele dokazujú, že prievidzská samospráva uzatvorila rozpočtový rok v pozitívnych číslach. Percentuálne sa znížila úverová zadlženosť mesta, zvýšil sa majetok mesta, finančné operácie boli investované do fondov.

Rozpočet skončil v prebytku
Pôvodne sme očakávali, že rozpočtový rok uzavrieme s horšími ukazovateľmi. Ale po uzatvorení rozpočtového roka je celkový prebytok 3,1 milióna eur, z ktorého sme sumu 752 tisíc eur ako účelovo viazané prostriedky presunuli do mestského rozpočtu na rok 2021 alebo do štátneho rozpočtu. Výrazný prebytok vznikol predovšetkým v časti bežných výdavkov. Povedané inak šetrili sme predovšetkým na sebe a nie na investičných akciách tak, aby to nepocítili naši obyvatelia,“ opísala primátorka. Mesto vytvára zo zákona rezervný fond, fond rozvoja bývania a sociálny fond. Finančný zostatok z prebytku a z finančných operácií za rok 2020 bol použitý práve na tvorbu fondov. Konkrétne na tvorbu rezervného fondu bola vyčlenená suma až 2,42 milióna eur. Len pre porovnanie v roku 2019 bola do rezervného fondu investovaná čiastka 1,34 eur. „Potrebujem zdôrazniť skutočnosť, že rok 2019 nebol ovplyvnený pandémiou. V roku 2019 sme nemali také množstvo neočakávaných výdavkov ako v roku 2020,“ doplnila primátorka.


Majetok mesta len za jeden rok narástol o 3,5 mil. eur
Zo záverečného účtu je zrejmé, že k 31. decembru 2020 vykazuje mesto Prievidza majetok spolu za mestský úrad, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu, v zostatkovej sume viac ako 110 miliónov eur. Oproti roku 2019, kedy majetok mesta predstavoval hodnotu 106 miliónov eur, sa majetok za rok zvýšil o sumu 3,5 mil. eur. „Práve zvyšovanie majetku mesta je najlepším ukazovateľom toho, že prípadné úverové zdroje investujeme do zmysluplných investícií. Mesto nekoncepčne nezadlžujeme, ale jeho majetok narastá,“ načrtla primátorka. Z investícií ktoré navýšili majetok mesta to bola predovšetkým výstavba cyklotrasy a investície do znižovania energetickej náročnosti v materských školách.
 

Grafy: vývoj majetku mesta za posledné roky:Znížili úverovú zadlženosť o 2,21 %
Ďalším ukazovateľom hospodárenia mesta za rok 2020 je znižovanie úverovej zadlženosti. Podľa záverečného účtu v roku 2020 úverová zadlženosť klesla o 2,21 %. Hlavným faktorom zníženia je šetrenie na strane výdavkov v časti bežný rozpočet.

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2020 sme boli dotazovaní, na vyššiu mieru opatrnosti. Na strane druhej sme boli konfrontovaní potrebami navýšenia finančných prostriedkov na rôzne investície. Myslím, že záverečný účet mesta potvrdzuje správnosť našich rozhodnutí a vyváženosť v investičných plánoch ako aj miera šetrenia na výdavkovej časti mestského úradu, sa ukázala ako zlatá stredná cesta. Prebytok 3,1 milióna eur je druhý najvyšší za posledných 10 rokov. Rok 2020 sme z pohľadu ekonomiky ukončili s pomyslenou známkou jedna mínus. A naďalej sa budeme zlepšovať,“ uzavrela primátorka.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri