Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza23. 3. 2018 08:56

Mesto Prievidza získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.03.2018.

Identifikácia projektu
Názov: Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v meste Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 302041K425
Miesto realizácie: Prievidza
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
NFP: maximálne do výšky 473 553,95 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je revitalizácia vnútroblokového priestoru na sídlisku Zapotôčky medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejov. V rámci projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcii spevnených plôch (chodníkov), osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stĺpového osvetlenia a vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom. Areál vnútrobloku bude rozdelený na 3 zóny – oddychovú, centrálnu a športovú. Vďaka projektu dôjde k revitalizácii verejných priestranstiev o celkovej rozlohe 12 345 m2.
Hlavný cieľ projektu je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenia voľného času všetkým vekovým kategóriám s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia v meste Prievidza.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

• zníženie hlučnosti a prašnosti v mieste realizácie projektu,
• revitalizácia vnútrobloku prostredníctvom posilnenia environmentálneho aspektu,
• obnova drevín a zelene,
• zazelenanie urbanizovaného prostredia,
• vytvorenie miesta pre regeneráciu, oddych a športové vyžitie pre obyvateľov všetkých vekových kategórií,
• zlepšenie kvality života v meste Prievidza.

Informácie vo formáte PDF

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri