Relácia mestského rozhlasu na 7. týždeň16. 2. 2012 08:03

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase počas šiesteho týždňa v mesiaci február.

- Slovenský Červený kríž v Prievidzi oznamuje, že dňa 22. februára sa bude v zasadačke mestského úradu v Prievidzi konať odber krvi. Odberu sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil vek 18 rokov a spĺňa zdravotné podmienky dobrovoľného darcu krvi.
 
- Mesto Prievidza vyzýva   obyvateľov,   aby si splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti voči mestu. Od marca 2012 bude mesto zverejňovať zoznamy neplatičov na svojej internetovej stránke. Zverejňované budú zoznamy neplatičov ku  31. decembra 2011 bez rozdielu dĺžky trvania nedoplatku na dani z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a poplatkov za psa.
- Upozorňujeme obyvateľom, že  piatok 24. februára 2012 od 7.00 do 8.00 hodiny bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu vykonania plánovanej revízie elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie budú spoločnosti KOVOSPOL Group, spol. s  r.o., PTH, a.s., B.P.B. spol. s  r.o.    a Prievidza Invest, s.r.o.
 
- Slovenský Červený kríž v Prievidzi otvára  23. januára   2012 opatrovateľský kurz. Kurz  potrvá do 24. februára t.r. Slovenský Červený kríž ponúka aj výučbu nemeckého jazyka. Bližšie informácie získate na adrese Slovenský Červený kríž, Staničná č.2, Prievidza.
Viac informácií na info@prievidza.sk


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri