Relácia mestského rozhlasu na 33. týždeň13. 8. 2020 13:29

Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 33. týždni.

V dňoch 17. až 20. augusta 2020 sa bude vykonávať ročná servisná prehliadka podzemných kontajnerov. Upozorňujeme obyvateľov, aby rešpektovali obmedzenia a odpady vhadzovali do tých stanovíšť, na ktorých nebudú realizované servisné práce.

Upozorňujeme obyvateľov, že na verejnom priestranstve na sídlisku Zapotôčky bude v priebehu mesiaca august 2020 vykonaný deratizačný zásah proti hlodavcom. V lokalite budú rozmiestnené deratizačné nástrahy, a preto je potrebné rešpektovať výstražné označenie, dodržiavať bezpečnostné predpisy a dbať vo zvýšenej miere na pohyb detí a zvierat v lokalite.

Mesto Prievidza pripravuje vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov na Nábrežnej ulici. Žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác a rešpektovanie zmeny organizácie dopravy v zmysle osadeného prenosného dopravného značenia.

Každý piatok a sobotu od 14. augusta až do 30. septembra 2020 vás pozývame na Prievidzské piatkové remeslá. Na Námestí slobody pri Fontáne pod lipami bude pripravená pestrá paleta prezentácie a predaja tradičných remeselných výrobkov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vyhlásilo v územnom obvode okresu Prievidza od 10. augusta 2020, 12:00 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zakazuje najmä zakladať a udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa povinní plniť si povinnosti v zmysle príslušnej legislatívy.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri