Rekonštrukcia Meštianskeho domuLorem ipsum dolor sit amet 6. 2. 2015 09:03

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“) v rámci Regionálneho operačného programu. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili zapojenie sa do vyhlásenej výzvy. Mesto Prievidza chce prostredníctvom nej zrekonštruovať Meštiansky dom na Námestí slobody.

Cieľom projektu s názvom: "Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom" je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej úrovni. Pripravený projekt počíta s využitím Meštianskeho  domu po jeho rekonštrukcii na účely knižnice, letnej čitárne, galérie i klientského (informačného) centra pre turistov, navštevujúcich mesto. Budova Domu služieb, ktorá je situovaná na Námestí slobody, je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako nehnuteľná kultúrna pamiatka a je vo vlastníctve mesta.

Termín ukončenia všetkých stavebných prác je naplánovaný  najneskôr do 30.11.2015, do ktorého by v prípade úspešnosti projektu museli byť hotové všetky rekonštrukčné práce.

Názov projektu: Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
Celkový rozpočet projektu: 2 048 866,52 € 
Celkové oprávnené náklady projektu: 2 048 866,52€
Požadovaná výška NFP z OP ROP:  1 946 423,19 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% - 102 443,33 €


Zriadenie Mestskej galérie Imricha Vysočana
Mesto Prievidza má príležitosť získať mimorozpočtové prostriedky na obnovu nehnuteľnosti, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok ako Meštiansky dom (bývalý Dom služieb) na Námestí slobody. Zámerom mesta je získať obnovou zaujímavého objektu v centre mesta priestory na kultúrne, umelecké, vzdelávacie, spoločenské i propagačné aktivity rôzneho druhu pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Pripravený projekt počíta s využitím na účely knižnice, letnej čitárne, galérie i klientského (informačného) centra pre turistov, navštevujúcich mesto.

Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  kultúrne zariadenie, ktorého súčasťou je už Mestská knižnica Mikuláša Mišíka  a vzhľadom na možnosti, ktoré ponúka tento objekt, má mesto záujem zriadiť aj svoju vlastnú mestskú galériu. Tým by zaujímavou formou rozšírilo ponuku aktivít pre obyvateľov a návštevníkov a zároveň by zatraktívnilo centrum mesta. Tak, ako je knižnica pomenovaná po významnej prievidzskej osobnosti, rovnako sa navrhuje názov galérie - Mestská galéria Imricha Vysočana.

Potreba ďalšieho kultúrneho stánku
Aj keď na území Prievidze  už pôsobí v priestoroch Kina Baník  s výraznou pomocou mesta Art galéria, táto  je zriadená  občianskym združením a nemá také možnosti klasickej činnosti v zmysle zákona o múzeách a galériách, ako inštitúcia zriadená mestom.  Jej aktivity by prirodzene mohli prejsť pod mestskú galériu a tá by mala potom možnosti organizovať výstavnú činnosť v dvoch lokalitách mesta (Staré mesto a sídlisko Píly).

Ide najmä o akvizičnú činnosť (získavanie a nákup umeleckých diel), v ktorej pociťuje samospráva absolútnu absenciu. Je na škodu veci, že mesto nemalo doteraz možnosť oficiálne zbierať umelecké diela z oblasti výtvarného umenia, vytvárať podmienky na ich odborné uskladnenie vo vhodných depozitoch a najmä sprístupňovanie verejnosti prostredníctvom stálej expozície i príležitostných výstav.

Za účelom zabezpečenia akvizičnej činnosti, vhodných depozitov, spĺňajúcich nároky na uchovávanie zbierkových fondov a prezentácie umeleckých diel  formou stálej expozície a príležitostných výstav, je potrebné riešiť inštitucionálne mestskú galériu.  Ako najvhodnejšia forma v súvislosti s predkladaným projektom na získanie mimorozpočtových finančných zdrojov na obnovu Meštianskeho domu je zriadenie mestskej galérie ako organizačnej zložky Kultúrneho s spoločenského strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktorá by mala právnu subjektivitu.

V prípade úspešnosti projektu by celý projekt rekonštrukcie a zriadenia galérie v Meštianskom dome musí byť dokončený už do konca roka 2015.


Imrich Vysočan (1924 – 1994) akademický  maliar, docent,  žiak prof. Mudrocha, Mallého, Millyho, najskôr sa venoval hlavne detskej ilustrácii, karikatúre a grafike, neskôr smeroval jeho výtvarný prejav do oblasti voľnej maľby, v ktorej vytvoril stovky výtvarných diel technikou olej, tempera, pastel i akvarel, v jeho tvorbe nájdeme poetické obrazy prírody, figurálne kompozície, portréty i abstrakciu, realizoval približne l00 výtvarných diel ako súčasti architektúry verejných inštitúcií a objektov. K tvorbe ho inšpirovala aj história i súčasnosť rodného mesta, vystavoval doma i v zahraničí, bol jedným zo zakladateľov Umeleckej besedy Slovenska.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri