Realizácia pilotného projektu „Technická škôlka“ v meste Prievidza17. 7. 2015 10:17

Technická škôlka“ je vzdelávací projekt zameraný na polytechnickú výchovu detí predškolského veku. Hlavným motívom realizácie tohto projektu je nedostatok technicky vzdelaných mladých ľudí, nezáujem detí a mládeže o technické vedy, ale najmä nedostatok základných technických zručností u detí. Zameraním materskej školy na Ul. P. Dobšinského na technickú oblasť sa má tento problém systémovo riešiť.

Realizátor projektu, Materská škola, Ul. P. Dobšinského v spolupráci so základnou školou Ul. P. Dobšinského plánuje začiatok projektu od 1. septembra 2015. Cieľovú skupinu tvoria deti predškolského veku a žiaci 1. stupňa základnej školy.
 
Ciele projektu možno zhrnúť do nasledovných bodov:
- formulovať a tvoriť s deťmi jednoduché technologické postupy, učiť ich orientovať sa v nich a postupovať v činnostiach podľa zadanej schémy,
- podporovať diskusiou tvorivosť detí pri riešení úloh,
- viesť deti k tvorbe vlastného výrobku a k získaniu priamej skúsenosti s používaným náradím.
- poznávať a skúmať prírodu okolo seba, oboznámiť sa s rôznymi materiálmi a ich vlastnosťami,
 
Deti sa v rámci výučby oboznámia s vybavením učebne a školskou dielňou. Vopred sa učia narábať s nástrojmi a náradím, aby sa predišlo úrazom. Pri práci s nástrojmi ako pílkou či vŕtačkou pracuje iba jedno dieťa s učiteľkou. Každé dieťa má svoju úlohu, ktorú plní, čím sa zamedzí nedisciplinovanému správaniu detí v triede resp. v dielni.
 
Prioritou projektu je dosiahnuť u detí spojenie súvislosti dejov, ktoré sú typické pre inovačné procesy. Deti si podľa svojich predstáv a pod vedením pedagógov vyrobia funkčný model študovaného technického objektu (kolobežky, bicykla, motorky, automobilu, traktora, lode, lietadla). Takto získané vedomosti a zručnosti efektívnejšie zafixujú. Hra s modelom, ktorá nasleduje po jeho výrobe, objasní deťom správne použitie technického objektu a možnosti skutočného stroja.

Časový harmonogram realizácie projektu: september 2015 – jún 2017.
Návrh rozpočtu pilotného projektu:
Celková suma: 3 370, 00 eur
Dotácia mesta Prievidza: 1 000 eur


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri