Radnica podporila školu pre deti so zdravotným znevýhodnením7. 11. 2018 12:56

Mesto Prievidza prostredníctvom dotácie podporilo Spojenú školu internátnu na Úzkej ulici. Škola použila prostriedky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

„Vďaka finančnej dotácii z rozpočtu mesta Prievidza vo výške 500 eur škola nakúpila darčekové predmety za účelom oceňovania žiakov, nakoľko počas celého školského roku pripravujeme pre nich okrem iných aktivít aj rôzne súťaže, do ktorých sa snažíme zapojiť. Je veľmi dôležité, aby naši žiaci v rámci svojich možností a schopností zažívali úspech. Aj takýmto spôsobom sa pedagógovia snažia rozvíjať zdravé sebavedomie a integrovať deti so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti“ dodáva riaditeľka Mgr. Anna Beláčková.

Spojená škola internátna v Prievidzi poskytuje deťom s mentálnym postihnutím základné vzdelávanie v ročníkoch 1. – 9. (veková kategória 6 – 16 rokov).Úlohou školy je poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemohla zabezpečiť základná škola bežného typu. Výuka prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy, vyučujúci majú väčšie možnosti sa žiakom venovať individuálnou formou, maximálny počet žiakov v triede je 10.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri