Radnica mesta chce chrániť zodpovedných daňových poplatníkov19. 9. 2012 07:40

Podľa  § 77 ods. 2 písm. c) zákona  NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov každý podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Prievidza na účel podnikania, je poplatníkom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho povinnosťou je ohlásiť mestu do 30 dní od tejto skutočnosti údaje rozhodujúce pre vyrubenie poplatku.

Mesto Prievidza Všeobecne záväzným nariadením  č. 86/2005 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určilo sadzby poplatku a upravilo niektoré náležitosti vyberania a platenia poplatku.

Nesplnenia oznamovacej povinnosti  je podľa  § 154 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správnym deliktom s následkom uloženia pokuty  podľa § 155 citovaného zákona vo výške od 5 € do 3 000 €.

Z vyššie uvedených dôvodov sa radnica mesta Prievidza rozhodla kontrolovať plnenie tejto povinnosti  podnikateľskými subjektmi. Každý podnikateľ je povinný platiť  poplatok za komunálny odpad aj za svojich zamestnancov a pre účely vyrubenia poplatku na príslušný kalendárny rok oznamovať mestu prípadné zmeny v počte zamestnancov (priemerný počet).  Neplnenie tejto povinnosti  znamená, že na výdavkoch, ktoré musí mesto vynaložiť na  nakladanie s komunálnym odpadom  sa  podieľa nižší počet poplatníkov, čo má následne vplyv na výšku  sadzieb poplatku a tým vyšší finančný dopad na poplatníkov, ktorí si svoje povinnosti plnia v súlade so zákonom.  Mesto preto v súčinnosti s odborom živnostenského podnikania  a sociálnou poisťovňou bude vykonávať  kontrolu plnenia tejto povinnosti zo strany podnikateľských subjektov.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri