Rada starších v novom zložení19. 3. 2015 10:47

Po predchádzajúcom štvorročnom období, ktoré kopírovalo aj obdobie samosprávy mesta, sa v stredu 18. marca zišla prievidzská rada starších na prvom riadnom zasadnutí v roku 2015. Denné centrá (DC) si delegovali do rady svojich zástupcov na ďalšie – opäť štvorročné obdobie. Zmeny nastali v zastúpení DC Píly, Necpaly a Veľká Lehôtka, ale aj za zástupcov seniorov z radov pedagógov, športovcov a pracovníkov kultúry. Pozície predsedu a podpredsedu  rady obhájili v tajných voľbách Ján Matejovič a Edita Baniarová.

Aktivitám mesta v oblasti investičnej výstavby a pripravovaným podujatiam sa venoval v zastúpení primátorky jej zástupca Ľuboš Maxina. Informoval radu starších o aktuálnom stave dlhu mesta, ktorý má zásadný vplyv na rozsah opráv a udržiavania majetku mesta, revitalizácie územia i rozvojových programov.


Napriek tomu, že za predchádzajúce štyri roky splatilo mesto z viac ako 15 miliónového dlhu   4 milióny eur, rovnakú sumu dalo bankám za úroky. Zástupca primátorky potom podrobnejšie prezentoval dve významné akcie mesta – obnovu Námestia slobody a Námestia J.C. Hronského, ktoré sú už v štádiu finalizácie príprav, pričom na námestie na sídlisku Píly získalo mesto mimorozpočtové zdroje. Obe námestia dostanú novú podobu  už v tomto roku. Spomenul aj náklady na nové smetné  koše v meste, či pokusy mesta získať z fondov EU prostriedky na obnovu Meštianskeho domu ( bývalý Dom služieb na Námestí slobody ), kde má zámer mesto vybudovať multifunkčné kultúrno – spoločenské zariadenie. Nový zámer mesta – budovanie pevných prekrytých stojísk na kontajnery, prvotne pripravovaný na realizáciu na Dlhej ulici, je tiež súčasťou zlepšovania životného prostredia a nakladania s komunálnym odpadom.


Zmienil sa aj o lávke pre peších cez rieku Nitru a o ďalších zámeroch pri budovaní cyklotrasy, ktorá by mala spojiť nielen mestá Prievidza a Bojnice, ale jej napojenie by mohlo smerovať aj do ďalších lokalít (Opatovce nad Nitrou). Pozornosť seniorov upriamil aj na zámery mesta v oblasti športu, kde okrem priameho financovania športových klubov detí a mládeže mesto zabezpečuje aj bezproblémovú prevádzku všetkých športovísk z vlastných zdrojov v rozsahu takmer 700 tisíc eur ročne. V roku 2015 investuje do obnovy osvetlenia športovej haly.

Seniorov potešila aj správa, že sa bude pokračovať v oprave komunikácií, ( ulice A. Bendára, J. Palárika a Poľná), ale aj chodníkov podľa rozhodnutí jednotlivých výborov volebných obvodov. Osobitnú pozornosť bude mesto aj v roku 2015 venovať parkovaniu, kde sú stále najviac problémovými oblasťami Zapotôčky a Necpaly. Volebný program  primátorky na roky 2014 - 2018 obsahoval aj záväzok, že sa každoročne bude investovať do materských a základných škôl a tento zámer má už tiež konkrétnu podobu pre rok 2015. Zástupcov seniorov v rade starších zaujali aj informácie o zámeroch obnovy na prievidzských cintorínoch. Darčekom pre jubilujúcu časť mesta – sídlisko Necpaly – bude nový prístrešok a schodisko na cintoríne v tejto časti mesta. Zástupca primátorky informoval aj o koncepčných zámeroch v oblasti mestskej hromadnej dopravy, príprave osvetlenia ďalších prechodov pre chodcov  a rozširovaní a obnove verejného osvetlenia, ktoré v meste prináša úspory vďaka realizovaných projektom z mimorozpočtových zdrojov.


Vedúca odboru školstva a starostlivosti o obyvateľov V. Miklasová spolu s vedúcou sociálneho oddelenia MsÚ J. Kráľovou informovali členov rady o pripravovaných podujatiach, na ktorých sa môžu seniori zúčastňovať, odovzdali im harmonogramy zasadnutí výborov volebných obvodov a termíny stretnutí obyvateľov s primátorkou, poslancami a zamestnancami mesta podľa jednotlivých častí mesta. Členovia rady majú na mieste prvého kontaktu pripravené tašky, kde si nájdu informácie z mesta, pozvánky, pokyny a podobne. Vysvetlili rade aj systém financovania DC. Poslankyňa MsZ H. Dadíková informovala o prácach na prievidzských cintorínoch, o príprave osláv 70. výročia oslobodenia mesta i niektorých ďalších kultúrno – spoločenských podujatiach, ale aj o možnostiach seniorov navštevovať bezplatne nekomerčné koncerty, výstavy a rôzne podujatia organizované ZUŠ L. Stančeka, či kultúrnymi inštitúciami na území mesta.


Členovia Rady starších sa zaujímali o niektoré problémy a informovali sa možnosti ich riešenia:
- RNDr. D. Šmida upozornil na komunikáciu medzi časťou Necpaly a Baumaxom, k čomu podal vysvetlenie i  zámery Ľ. Maxina.
- E. Vaňová podrobne oboznámila členov rady s prípravami na 660. výročie prvej písomnej zmienky o Necpaloch a harmonogramom pripravovaných podujatí koncom apríla a začiatkom mája 2015. K príprave podujatí je zostavený organizačný výbor. Poďakovala mestu za obnovu cintorína v Necpaloch i osvetlenie kaplnky.  
- Ing. V. Laluha sa venoval vo svojom vystúpení najmä obnove budovy Kultúrneho domu v Malej Lehôtke, kde sa začína výmena všetkých okien a dverí, čo podstatne zlepší stav budovy i jej vzhľadu.
- P. Hudák  a A. Ručkayová  hovorili o problémoch DC Píly, starnúcej základni a zaoberali sa problémom financovania, ktoré je delené na zájazdové akcie a iné podujatia.
- V. Mečiar spomenul XXI. Memoriál A. Schuta pre neregistrovaných basketbalistov a  zaujímal sa o investíciu na futbalovom štadióne vo Veľkej Lehôtke. Mesto pripravuje výstavbu šatní so sociálnymi zariadenia pre futbalistov v tejto časti mesta.
- G. Čechová, ktorá v rade zastupuje zdravotne postihnutých obyvateľov, ponúkla pomoc denným centrám v organizovaní zájazdov a riešení právnych problémov pre zdravotne postihnutých, s čím má ZO SZZP bohaté skúsenosti.
- Mgr. A. Lomnická požiadala mesto  o spoluprácu pri riešení priestorov pre seniorov, venujúcich sa umeleckým aktivitám – divadlu, výtvarných technikám, remeslám. Cez občianske združenia K – 2000 získava už tretí rok prostriedky z projektov MK SR  na činnosť seniorov v oblasti  záujmovej umeleckej činnosti i výtvarných aktivít.

Po rozsiahlej diskusii i konštatovaní zástupcu primátorky, že rada starších je užitočným a plnohodnotným poradným orgánom primátorky i mesta, sa predseda rady  Ján Matejovič poďakoval za dôveru vo voľbách a oznámil členom rady termín pracovného rokovania rady, ktoré bude zvolané v júni 2015

- eda -


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri