Rada starších slávnostne i pracovne24. 6. 2014 07:00

V piatok 20. júna t.r. sa na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí stretli členovia Rady starších (RS) – poradného orgánu primátorky mesta pre oblasť  práce so seniormi a zabezpečovania ich potrieb.   RS  nie je síce  právny subjekt a nemá kompetencie rozhodovať alebo prikazovať, môže  však za spoluobčanov – seniorov interpretovať požiadavky, konzultovať  problematiku týkajúcu sa samosprávy a  a navrhovať riešenia.  A takmer štvorročná prax ukázala, že spolupráca vedenia mesta a seniorov je prospešná pre obe strany.

Úvod stretnutia mal slávnostný charakter, pretože traja členovia rady  - Emília Vaňová, Ing. František Horváth a Gabriela Borková prijali gratulácie k životným jubileám nielen od prítomnej primátorky , ale aj ostatných prítomných zástupcov mesta.

Potom už  dostala  priestor  na prezentáciu aktivít z jarných mesiacov roku 2014, ktoré zabezpečovala samospráva, primátorka Katarína Macháčková. Názorne bol prezentovaný vývoj zadlženosti mesta za posledné roky.  Zo znázorneného  grafu mali možnosť členovia rady posúdiť výšku dlhu i úspešnú snahu terajšieho vedenia mesta o jeho postupné splácanie.
Primátorka sa zamerala aj na  ďalšie pripravované aktivity : opravy na majetku mesta – najmä budovách materských a základných škôl, ktoré sú v zlom technickom stave po dlhodobých investičných dlhoch. Pripomenula dosiahnuté pozitíva, ako bolo zníženie poplatku za vývoz a likvidáciu TKO, dobrú spoluprácu so spoločnosťou T+T i zmenách, ktoré sa pripravujú na prievidzských cintorínoch.

Hovorila o pripravovaných akciách, ako je budovanie ďalších parkovacích miest v každom volebnom obvode,  budovaní cyklotrasy v mestskom parku, či oddychovej zóny s podporou mimorozpočtových zdrojov a za spolupráce členov rybárskeho zväzu.  Pozornosť bola venovaná aj modernizácii verejného osvetlenia, ďalšiemu osvetľovaniu priechodov  pre chodcov i  novej svetelnej signalizácii na Ul. Matice slovenskej.

Prezentovala zámery mesta na Námestí slobody, budovanie fontány, opravy na pešej zóne a nezabudla ani na podporu v oblasti športu. Pochválila sa „zlatým vedrom“, ktoré mesto získalo za komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom „Odkazu pre starostu“ a oboznámila členov rady so zámerom vydania druhej časti monografie Prievidze.

Ďalšia časť programu   bola zameraná na plnenie požiadaviek z prvého  zasadnutia rady v roku 2014, ktoré vyhodnotila  vedúca Odboru školstva a starostlivosti o občana (OŠaSoO)  MsÚ Mgr. Vlasta Miklasová spolu s prednostom MsÚ MVDr. Norbertom Turanovičom. Ďalšia časť programu už patrila pripomienkam a vyjadreniam členov rady. 

Emília Vaňová  z DC Necpaly poďakovala primátorke mesta za blahoželanie členom RS.

Ing. Vladimír Laluha z DC Malá Lehôtka sa veľmi pozitívne vyjadril na adresu odpadového hospodárstva po nástupe firmy T+T,  pravidelný vývoz TKO, ale najmä poďakoval mestu za vybudovanie Agátového hája, ktorý slúži pre kultúrno – spoločenské podujatia v mestskej časti. Požiadal následne aj o posúdenie  starších topoľov. 

Gabriela Čechová, ktorá zastupuje v RS zdravotne postihnutých spoluobčanov, pozitívne hodnotila rozhodnutie mesta zabezpečiť pre všetky spevácke skupiny z radov seniorov vhodné  jednotné ošatenie na verejné vystúpenia. Rovnako sa vyjadrila aj na adresu úpravy chodníkov, ktoré majú po rekonštrukciách bezbariérové nájazdy a zjednodušili  tak prechod aj osobám s pohybovými poruchami.

Emília Vaňová  upozornila na vysokú trávu pri evanjelickej fare a v areáli nefunkčnej MŠ na Malonecpalskej ulici.  Pozitívne hodnotila aktivity na Necpalskom cintoríne, dohodu  Urbáru a mesta na Poľnej ulici v otázke kosenia a spomenula aj aktivitu DC v Lesoparku, na ktorej sa zúčastnila aj primátorka mesta. Požiadala o riešenie problému  vzrastlého javora. 

Margita Tomková sa informovala na možnosť  ďalších opráv komunikácií v mestskej časti Hradec a upozornila na problém inváznych rastlín v záhrade 95 ročnej obyvateľky na Ul.1. mája.
Ing.  František Horváth upozornil na zaujímavú výstavu fotografií v MsDK Nováky,  venovanú problematike seniorov.

V závere zasadnutia RS informovala V. Miklasová o pripravovaných  kultúrno – spoločenských podujatiach v meste v mesiacoch jún – september 2014, na ktorých odporučila účasť seniorov.

Jesenné zasadnutie RS zvolá primátorka mesta koncom mesiaca septembra.  Členovia RS sa rozchádzali so želaním prežitia pekného a príjemného leta.
-    eda -


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri