Rada starších s ďalšími podnetmiLorem ipsum dolor sit amet 19. 6. 2015 13:01

Druhé pracovné stretnutie Rady starších 18. júna 2015 prinieslo opäť nové podnety pre prievidzskú samosprávu.

Po informáciách primátorky Kataríny Macháčkovej o aktuálnom stave dlhu mesta potešila zástupcov seniorov informácia o novom investorovi v Priemyselnom parku Prievidza Západ, od ktorého očakáva mesto po roku 2016 takmer 600 pracovných príležitostí pre obyvateľov.
Investície do pokračujúcej obnovy komunikácií a chodníkov patria vždy medzi zaujímavé témy na diskusiu. Ako zdôraznila primátorka, objem prostriedkov je stále limitovaný dlhom a je na poslancoch zastupiteľstva, ako si určia priority v jednotlivých častiach mesta. Významný objem financií mesta ide do obnovy škôl a škôlok.
Seniori prijali pozitívne aj informáciu o zvýšení bezpečnosti chodcov na ďalších prechodoch, ktoré mesto plánuje v krátkom čase osvetliť.

Ing. V. Laluha poďakoval primátorke za obnovu kultúrneho domu v Malej Lehôtke, kde však stále pretrváva požiadavka na opravu miestnej komunikácie Pod poliankou a časti oplotenia cintorína. V Hradci majú obyvatelia podľa M. Tomkovej záujem o riešenie urnového hája.
Zástupkyňa seniorov E. Vaňová z Necpál poďakovala mestu za podiel mesta na oslavách 660. výročia prvej písomnej zmienky i za obnovu Poľnej ulice. Požiadala mesto o pomoc pri obnove kaplnky pri cintoríne a upozornila na ničenie Malonecpalskej ulice prejazdom ťažkých nákladných áut investora stavby bytovky.
M.Mellová z Veľkej Lehôtky hovorila o probléme mestskej hromadnej dopravy a stratách času spôsobených okruhom jazdy cez prímestské časti. Na jej podnet reagovala primátorka informáciou o príprave nového grafikonu.
G. Čechová konštatovala, že v meste vidieť obnovu na chodníkoch i komunikáciách. Vyslovila poďakovanie za ústretovosť zamestnancov mesta pri riešení problémov zdravotne postihnutých. Upozornila na blížiace sa 15.výročie založenia speváckej skupiny ZO SZZP.
Z radov členov rady starších zaznela naliehavá prosba k primátorke mesta vo veci fungovania niektorých odborných ambulancií, kde klienti – pacienti čakajú na poradie už od štvrtej hodiny rannej. Primátorka vysvetlila, že sa jedná o súkromných lekárov, na ktorých nemá samospráva ani vyšší územný celok dosah. Je to problém zákonov v kompetencii štátu a jeh politiky na úseku zdravotníctva.
A. Lomnická informovala o aktivitách seniorov v oblasti umenia a záujmovej umeleckej činnosti. V spolupráci s príslušným oddelením mesta rieši priestorové podmienky pre tvorivé aktivity. Upozornila na jubileá dvoch umelcov, pochádzajúcich z Prievidze – výtvarníka Ivana Pauleho a básnika Daniela Heviera.
M. Paluš upozornil na neriešenú križovatku pri kine Baník, kde nie je označený prechod pre chodcov smerom k Mierovému námestiu. Rovnako upozornil na nedodržiavanie zásad pri venčení psov za bytovým domom na Ul. J. Murgaša a zarastanie koryta rieky Handlovka.
J. Matejovič, predseda rady, sa zaujímal o možnosť vyvesenia smútočných oznámení pred hotelom Magura a v meste a upozornil na správanie sa zamestnancov spoločnosti T+ T, ktorí pracujú na hospodárskom dvore. Horúce letné dni spôsobili, že sa seniori zaujímali aj o možnosti polievania ciest. Na podnet ohľadne kvetinovej výsadby za pomníkom padlých na Námestí slobody ubezpečila primátorka členov rady, že sa táto časť námestia bude revitalizovať ( príprava budovania novej fontány ).

V závere rokovania bola členom rady podaná informácia najbližších kultúrno – spoločenských podujatiach v meste.                       

– eda -             


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri