Rada starších po prvý krát v roku 2018Lorem ipsum dolor sit amet 9. 3. 2018 09:51

V pondelok 5. marca sa po prvý krát v roku 2018 stretli na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí členovia Rady starších– poradného orgánu primátorky mesta pre oblasť práce so seniormi a zabezpečovania ich potrieb.  Rada starších nie je síce právny subjekt a nemá kompetencie rozhodovať alebo prikazovať, môže však za spoluobčanov – seniorov interpretovať požiadavky, konzultovať problematiku týkajúcu sa samosprávy a navrhovať riešenia. A prax ukázala, že spolupráca vedenia mesta a seniorov je prospešná pre obe strany.

Predseda rady Ján Matejovič na úvod privítal prítomných a poďakoval prednostovi MsÚ Norbertovi Turanovičovi za úvodné slová. Potom už dal priestor vedúcemu kancelárie primátorky Alojzovi Vlčkovi na prezentáciu aktivít, ktoré zabezpečovala z rozpočtu mesta samospráva v jesenných mesiacoch 2017 a ktoré pripravuje na jar 2018.

Okrem investičných zámerov sa hovorilo o zámere na podporu výstavby cestnej komunikácie R2 a  petícii za budovanie obchvatu Prievidze odovzdanej Vláde SR, ktorú iniciovala primátorka mesta. Rekonštrukcie ciest a chodníkov, investície do škôl, predškolských a školských zariadení a športovísk, prechody pre chodcov, úprava parku pred úradom práce, či ďalšie investície boli pozitívne hodnotené členmi Rady starších. Poslankyňa MsZ Helena Dadíková informovala o pripravovanej rekonštrukcii Domu smútku a Ján Matejovič sa informoval na pokračovanie výstavby petangového ihriska.

Primátorka mesta K. Macháčková a ostatní zástupcovia vedenia mesta si potom vypočuli požiadavky jednotlivých členov RS. Margita Tomková z mestskej časti Hradec poukázala na potrebu riešenia zábradlia k schodisku pri kultúrnom dome a informovala o zámere poslanca Františka Krška riešiť zavlhnutie omietky v sále kultúrneho domu.  Zástupkyňa Rady starších za mestskú časť Veľká Lehôtka Marta Mellová upozornila na zlý stav komunikácie na Uhlištnej ulici v časti, kde sa nachádza osem rodinných domov.

Za seniorov - obyvateľov časti Necpaly - poďakovala primátorke mesta Jozefína Leveková. V priestoroch ZŠsMŠ na Malonecpalskej ul. bol vytvorený na prízemí priestor pre činnosť denného centra. Okrem toho upozornila na znečisťovanie Veľkonecpalskej ulice neprispôsobivými obyvateľmi, ktorí znečisťujú verejný priestor a požiadala primátorku mesta o pomoc prostredníctvom mestskej polície.

Cyril Mečiar upozornil na nedostatočné osvetlenie okolo Kultúrneho domu v časti Necpaly, na poškodenú cestnú komunikáciu na Kúty a zaujímal sa, ako pokračuje zámer obnovy futbalového štadióna. Vedúci kancelárie primátorky a primátorka podrobne informovali o príprave rekonštrukcie futbalového štadióna, ktorá bude zameraná najmä na opravu strechy, tribúny, ale aj vnútorné opravy v budove.

Za DC Píly vyslovila požiadavku Mária Pavlíková. Do budovy „Stančekovho domu“ na Bojnickej ceste, kde má priestory DC, je potrebné zabezpečiť 60 kusov stoličiek,  v kuchynke vymeniť vodovodnú batériu a prietokový ohrievač.

Amália Lomnická informovala o seniorských kultúrnych aktivitách, ktoré sa realizujú v priestoroch CVC, ktoré vybudovali z prostriedkov participatívneho rozpočtu mesta a pozvala ďalších seniorov na štvrtkové stretnutia, venované dramatickému umeniu. Upozornila aj na nevhodnú stavbu na Ul. M. Rázusa, ktorá špatí životné prostredie.

Ďušan Šmida upozornil na problém chodníka na Nedožerskej ceste. Primátorka mesta vysvetlila problémy, ktoré vznikli pri zámere vybudovania chodníka zo strany majiteľov pozemkov. Po jeho otázke na riešenie problému diviačej zveri, ktorá prichádza medzi obytné domy najmä v časti Necpaly a Sever, vysvetlila primátorka a následne podrobne aj prednosta MsÚ, aké kroky urobila samospráva v tejto veci. Mesto nemá kompetencie na odstrel, či inú likvidáciu diviačej zveri, preto spolupracuje s okresným úradom a poľovným združením. Negatívne však pôsobia aj mnohí obyvatelia, pretože vedome prikrmujú diviačiu zver.

Helena Dadíková informovala o probléme chovu mačiek najmä v obytných domoch. Ani v tomto prípade nemá samospráva kompetencie, napríklad zakázať chov. Odporučila obrátiť sa v prípade nepríjemných dôsledkov chovu na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach prostredníctvom správcu bytov, resp. zástupcu spoločenstva vlastníkov bytov.

Na záver zasadnutia vyslovil predseda Rady starších Ján Matejovič požiadavku na čistenie krajníc miestnych komunikácií, ktoré sú značne znečistené a pripomenul výstavbu, resp. dokončenie petangového ihriska, na ktoré mnohí seniori čakajú.

Primátorka Katarína Macháčková pred ukončením zasadnutia poďakovala členom RS za ich podnety a návrhy, ktoré pomáhajú aj v jej práci pri riešení potrieb obyvateľov mesta. Odovzdala členom RS drobné suveníry s emblémom mesta. Ján Matejovič poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil ho s výzvou k členom, aby sa naďalej zaujímali o potreby spoluobčanov.

- eda -


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri