Rada starších opäť diskutovala s primátorkouLorem ipsum dolor sit amet 6. 4. 2017 14:06

Rada starších – ako poradný orgán primátorky mesta sa stretla v pondelok 3.4. na svojom prvom zasadnutí v roku 2017.Pracovné stretnutie prinieslo opäť nové podnety pre prievidzskú samosprávu.

V úvode rokovania primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková informovala seniorov a zhodnotila najdôležitejšie aktivity mesta  za rok 2016 akými boli bezpochyby : vybudovanie nových  športovísk a fitnes ihrísk na uliciach I. Bukovčana, Šulekovej, Gazdovskej a Koncovej, workoutové ihrisko na Ul. P. Dobšinského, nový skatepark, rekonštrukcia chodníkov a osvetlenia v športovej hale, výstavba kolumbária, odovzdanie štvrtého nájomného bytového domu v Necpaloch, investičné aktivity v základných a materských školách. Taktiež si seniori so záujmom vypočuli aktuálne informácie o aktivitách a realizovaní zámerov nového  investora v  Priemyselnom parku Prievidza Západ a prípravu najdôležitejších investičných projektov na rok 2017.

Pani Tomková z Hradca poukázala na nízku pracovnú morálku aktivačných pracovníkov a tiež požiadala o riešenie nefunkčnej kuchyne v dome kultúry. M. Melová z Veľkej Lehôtky upozornila na potrebu opravy cesty Uhlištná ulica. Zástupkyňa seniorov p. E.Vaňová z Necpál poďakovala za vykosenie cintorína v Necpaloch a predložila návrhy na vylepšenie – skultúrnenie tohto pietneho miesta, poukázala na neporiadok v necpalskom podchode a zaujímala sa o riešenie autobusovej zástavky pri Kauflande. Pán V. Mečiar poďakoval za zlepšenie ozvučenia pred Domom smútku, poukázal na potrebu väčšieho množstva lavičiek pred týmto priestorom, požiadal o nutnosť opravy dier v ceste na ulici Olympionikov a zaujímal sa, či je aktuálna výstavba betónovej pristávacej plochy na letisku. Amália Lomnická ocenila realizáciu fitnes ihrísk, poukázala však na fakt, že ich využíva málo seniorov, požiadala o pomoc pri zriadení kreatívneho ateliéru pre seniorov. Ing. V. Laluha z Malej Lehôtky poďakoval primátorke za všetky práce realizované v minulom roku , však stále pretrváva požiadavka na opravu miestnej komunikácie Pod poliankou .Tiež sa zaujímal o kompetencie a možnosti mesta pri riešení opráv a rekonštrukcií starých ošarpaných domov. M. Pavlíková z DC Píly požiadala o opravy na nehnuteľnosti DC na Bojnickej ceste, M. Paluš sa zaujímal o značenie prechodu od Kina Baník. G. Čechová konštatovala, že v meste vidieť obnovu na chodníkoch i komunikáciách. Vyslovila poďakovanie za ústretovosť zamestnancov mesta pri riešení problémov zdravotne znevýhodnených obyvateľov.

V závere rokovania bola členom rady podaná informácia o distribúcii daňových výmeroch, zbere biologického odpadu a jeho zvoze a boli požiadaní o zapojenia sa do ankety prievidzskej samosprávy s názvom "Váš názor nás zaujíma".


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri