Rada starších na jesennom zasadnutíLorem ipsum dolor sit amet 7. 11. 2013 08:56

V utorok 5 novembra  t.r. sa na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí stretli členovia Rady starších (RS) – poradného orgánu primátorky mesta pre oblasť  práce so seniormi a zabezpečovania ich potrieb.   RS  nie je síce  právny subjekt a nemá kompetencie rozhodovať alebo prikazovať, môže  však za spoluobčanov – seniorov interpretovať požiadavky, konzultovať  problematiku týkajúcu sa samosprávy a  a navrhovať riešenia.  A prax ukázala, že spolupráca vedenia mesta a seniorov je prospešná pre obe strany.

Predseda rady  Ján Matejovič na úvod privítal primátorku JUDr. Katarínu Macháčkovú , členov rady i zúčastnených zástupcov samosprávy a exekutívy mesta.
Potom už  dal priestor primátorke na prezentáciu aktivít, ktoré zabezpečovala samospráva v posledných mesiacoch počas leta a začiatkom jesene.  Veľmi názorne bol prezentovaný vývoj zadlženosti mesta za posledné roky.  Zo znázorneného  grafu mali možnosť členovia rady posúdiť výšku dlhu i snahu terajšieho vedenia mesta o jeho postupné splácanie a odvrátenie hrozby nútenej správy.

Primátorka sa zamerala aj na hodnotenie vykonaných opráv na majetku mesta – najmä budovách materských a základných škôl, ktoré sú v zlom technickom stave po dlhodobých absenciách opráv a údržby.  Pozornosť bola venovaná aj modernizácii verejného osvetlenia, či úrovni verejnej zelene. Osobitne sa primátorka venovala prácam na zlepšení prostredia pre spoluobčanov  v prievidzskom  Zariadení pre seniorov  (ZpS) – nové polohovacie kreslá a postele, nové kúpeľne pre imobilných, plastové okná, opravené balkóny – to všetko sú opatrenia, ktoré dokázalo prievidzské mestské zariadenie realizovať bez mimoriadnych dotácií od mesta.  Pri hodnotení zlepšenia podmienok pre život seniorov sa však primátorka nevyhla ani  pripravovaným legislatívnym zmenám, súvisiacim so stupňom odkázanosti klientov. Stále sú obyvateľmi  ZpS aj tí klienti, ktorí prišli do zariadenia  ešte v čase, keď to bol Penzión – Dom dôchodcov.  Štát však už podľa nových predpisov pravdepodobne nebude čiastočne hradiť  pobyt mobilných a zdravých klientov - seniorov.  Bude teda  predpoklad väčšej záťaže na financovanie zo strany  klientov a možno aj ich rodín.

Diskusia bola vedená aj o realizovaných opravách a rekonštrukciách miestnych komunikácií a chodníkov v meste, medzi ktorými sú aj také, ktoré neboli opravované viac ako 50 rokov.  Výrazný investičný dlh v tejto oblasti sa podpísal pod množstvo výtlkov, zničených povrchov i nekvalitných obrubníkov či  iných nedostatkov. Mesto v roku 2013 vykoná opravy a rekonštrukcie na komunikáciách a chodníkoch za takmer milión eur. Je to jedna z najväčších investícií a pritom má mesto plán na ďalšie roky, kedy mieni pokračovať v jednotlivých lokalitách mesta s opravami.  

Informácie zazneli aj o krokoch mesta vo veci zosuvu pôdy v mestských častiach Veľká Lehôtka a Hradec a o opatreniach, ktoré mesto od 30. mája  a následne  zabezpečilo. Teraz sú snahy získať prostriedky na refinancovanie sanačných prác a geologického prieskumu zo štátu a pripraviť podklady pre dotáciu na sanačné práce, ktoré sú rozpočtované v objeme takmer  milión eur. MsZ zriadilo komisiu pre posudzovanie vplyvov, ktorá bude situáciu monitorovať a navrhovať  opatrenia. Jej členmi sú obyvatelia dotknutých prímestských častí, zamestnanci mesta a predsedom je poslanec za časť Hradec  Ing. Martin Drozd.

Ďalšia časť programu   bola zameraná na plnenie požiadaviek z júnového zasadnutia rady. Predseda J. Matejovič vyzval vedúcu Odboru školstva a starostlivosti o občana (OŠaSoO)  MsÚ Mgr. Vlastu Miklasovú  o informáciu, ako boli požiadavky zabezpečené : LIDL – obchodné centrum na požiadavku rozkrajovania ovocia a zeleniny pre klientov reagoval negatívne a požiadavka na zabezpečenie lavičiek pre klientov zdravotného strediska vo výškovej  budove HBP, a.s.,  nebola zatiaľ realizovaná. Ostatné  požiadavky  boli splnené.

Témou diskusie a hľadania riešení bolo aj zabezpečenie jednotného ošatenia pre spevácke skupiny účinkujúce pri denných centrách, resp. ZO SZZP, vrátane mužskej speváckej skupiny JASS. Primátorka prisľúbila, že v rozpočte mesta sa budú hľadať zdroje pre týchto asi 70 aktivistov záujmovej umeleckej činnosti, pretože reprezentujú mesto a účinkujú na jeho podujatiach. O riešenie spôsobu financovania  nákupu jednotných prvkov ošatenia požiadala poslankyňu H. Dadíkovú, predsedníčku komisie školstva a kultúry, nakoľko DC nemajú právnu subjektivitu.  

V ďalšej časti zasadnutia sa členovia rady, primátorka a ostatní zúčastnení venovali  novým úlohám a podnetom.
Ing. Vladimír Laluha z Malej Lehôtky poďakoval za realizáciu obnovy Ružovej ul., ale upozornil na neopravenú spojnicu ku komunikácii od hlavnej cesty. Zároveň hovoril o stavebných prácach na obnove prístrešku na kultúrne podujatia  v lokalite Agátový háj a problémoch pri realizácii vzhľadom na zhoršujúce sa počasie.  Primátorka mesta  k problému Ružovej ulice a jeho spojnice  informovala, že dala pokyn na príslušný útvar MsÚ, aby prehodnotili lokality takéhoto typu v meste a doplnili ich. Rovnako vyslovila presvedčenie, že práce na Agátovom háji budú zrealizované podľa požiadaviek. Ing. V. Laluha poďakoval za vybavenie kuchyne v Dennom centre (DC) v Malej Lehôtke.
Margita Tomková z časti Hradec upozornila na novelu zákona o pozemných komunikáciách, ktorá začne platiť od 1.1.2014, prinášajúcu  novú povinnosť pre chodcov, byť  viditeľne označený reflexným prvkom.  Jej otázka smerovala na možnosť zakúpenia vhodných reflexných prvkov pre dôchodcov. Primátorka požiadala zamestnancov mesta o pomoc pri riešení  tejto požiadavky.   

Mária Vaňová z DC Necpaly sa opätovne venovala problému podchodu  pri OC LIDL na Žabníku.  Prednosta MsÚ MVDr. N. Turanovič  vysvetlil, že podchod je čiastočne vyčistený,  mesto ho  čistilo aktivačnými pracovníkmi na vlastné riziko. Ďalej poukázala M. Vaňová na nedostatočné osvetlenie pred DK v Necpaloch (na súkromnom  pozemku je stĺp, kde je vypálená žiarovka). Výmenu vykonáva UNIPA, spol. s r.o., pri konaní rôznych podujatí je tam tma. Požiadala o opílenie javoru pri odbočke z Nedožerskej cesty na Malonecpalskú ulicu (pri OC LIDL).
Gabriela  Čechová, predsedníčka ZO SZZP II.   vyslovila poďakovanie za presťahovanie Sociálno – integračného centra (SIC) z priestorov MŠ na Ul. Š. Závodníka do budovy Priemstavu a poďakovanie primátorke  za vybavenie spoločenskej miestnosti.  Bol im  odovzdaný do užívania televízor a DVD prehrávač. Požiadala o osadenie informačnej tabule, resp. ak to nebude možné, ponúkla, že ju  darujú pre potreby mesta.

Gabriela  Borková  upozornila, že na cintoríne vo Veľkej Lehôtke nie je odvezený veľkoplošný kontajner a v čase „dušičiek“ bolo lístie rozfúkané po hroboch. K jej pripomienke sa pripojila sa p. Baniarová, ktorá upozornila na neodvozený odpad  ( vrecia po odvoze veľkoobjemového kontajnera) na Puškinovej ulici, kde nie je miesto po VOK dočistené.
Bohumila  Šuníková informovala RS, že ju nekontaktovali z novín MY HNM (p. Rusňáková), aby   sa podarilo vyriešiť požiadavku  na poliklinike vo výškovej slobodárni HBP, a.s.,  na Bojnickej ceste. Stále  nie sú pred ambulanciami lekárov žiadne lavičky, na ktoré by  si mohli pacienti sadnúť, keď čakajú u lekára. Informovala aj o aktivite členov DC Píly na Bojnickej ceste, ktorí  pohrabali 20 vriec lístia, ktoré nemá  kto odviesť, nakoľko UNIPA to nemá v pasporte. To isté sa dá očakávať aj z DC Bôbar. Poďakovala za DC Píly primátorke mesta za vybavenie novou chladničkou.                                                      

V závere zasadnutia boli  ešte vznesené pripomienky zo strany obyvateľov prostredníctvom členov  RS : nevyznačený prechod pre chodcov (zebrou) pri kine Baník na most, aby sa dalo prejsť na Ul. J. Murgaša .  Necpalancov trápi nevyznačený prechod pri mäsiarstve U Borku na parkovisko. Tejto požiadavke podľa vyjadrenia primátorky však nie je   možné vyhovieť, nakoľko to neschválil dopravný inžinier.  Bolo by to totiž v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi. Primátorka mesta ubezpečila členov RS, že do konca roka 2013 ešte zvolá zasadnutie RS.

-    eda -


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri