Prvý úsek R2 v Trenčianskom kraji je vo výstavbeLorem ipsum dolor sit amet 8. 1. 2014 07:49

Viac ako 16 a pol tisíca osôb v priebehu uplynulého roka podpísalo petíciu za zaradenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji medzi najvyššie priority vlády. Požiadavka obyvateľov hornej Nitry neostala bez odozvy. Národná diaľničná spoločnosť 30. decembra 2013 podpísala zmluvu o dielo na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice.

Národná diaľničná spoločnosť v závere roka informovala, že 30. decembra 2013 podpísala Zmluvu o dielo na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice. Zmluvu podpísala s víťazom tendra, ktorým je spoločnosť Inžinierske stavby z Košíc. Úsek označovaný aj ako obchvat Bánoviec nad Bebravou bude spolufinancovaný z rozpočtu Európskych spoločenstiev – Štrukturálneho fondu a zo štátneho rozpočtu. Spolu má byť investovaných 88,18 milióna eur bez DPH.

Prvý z piatich úsekov

„Veľmi si vážim, že došlo k uzavretiu zmluvy o dielo a konečne sa reálne začína s výstavbou tejto dôležitej komunikácie,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza, ktorá iniciovala zorganizovanie petície. „Je to síce len prvý z piatich úsekov R2 v Trenčianskom samosprávnom kraji.  No som presvedčená o tom, že bolo dôležité, aby zaznel náš hlas. Aby tento región upozornil na to, že stavba cesty, ktorú vláda sľúbila v roku 2008 ešte ani nezačala,“ dodala.

Dĺžka novej rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice je 10,76 kilometra. Trasa cesty je vedená západne od mesta Bánovce nad Bebravou, takže po vybudovaní nahradí existujúcu cestu I/50 prechádzajúcu priamo cez mesto. Nová cestá má obchvatom obísť mestské časti Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Malé Chlievany a Biskupice.

Ešte v apríli 2008 vláda Róberta Fica na svojom výjazdovom zasadnutí v Prievidzi prijala uznesenie, podľa ktorého mal minister dopravy pôšt a telekomunikácií zabezpečiť začatie stavebných prác piatich úsekov rýchlostnej komunikácie R2 v Trenčianskom kraji do konca roka 2010. Termín ukončenia predmetných úsekov bol naplánovaný do 31. decembra 2014. Obyvatelia hornej Nitry sa však do konca roka 2010 začatia stavebných prác nedočkali a až uzavretie zmluvy o dielo na konci roka 2013 znamená reálny začiatok výstavby prvého z piatich úsekov.


Trasovanie úseku Ruskovce - Pravotice
Zdroj: www.ndsas.sk, mapový podklad Google Maps

Ďalší úsek plánujú z eurofondov

V strategickom dokumente Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 sa počíta s budovaním ďalšieho z úsekov R2 v Trenčianskom kraji. Úsek Mníchova Lehota – Ruskovce s dĺžkou 15,47 km má predovšetkým výrazne zlepšiť časovú dostupnosť krajského mesta. Po dobudovaní dvoch úsekov sa má skrátiť jazdná doba medzi Prievidzou a Trenčínom na 46 minút a 30 sekúnd.

„Po preštudovaní operačného programu som mala zmiešané pocity. Na jednej strane vnímam ako veľký úspech, že má byť rýchlostná cesta R2 financovaná z eurofondov aj v ďalšom období. Na druhej strane bolo pre mňa sklamaním, že napriek prísľubom vlády z roku 2008 neboli do operačného programu zaradené všetky zostávajúce úseky v Trenčianskom kraji. Aj preto som sformulovala v pripomienkovom procese aspoň požiadavku na zaradenie budovania dvoch úsekov R2 v našom kraji. Ak jej bude vyhovené a naplánuje sa aj výstavba 8,74 km dlhého úseku Križovatka D1 - Mníchova Lehota, rýchlostná cesta sa napojí priamo na diaľnicu D1,“ hovorí Macháčková.

Úsek od Mníchovej Lehoty po diaľnicu nenavrhla primátorka náhodou. Podľa dostupných informácií je tento úsek v rovnakej fáze projekčnej prípravy ako úsek Mníchova Lehota – Ruskovce, a je naň vydané územné rozhodnutie. „Navrhla som, aby bol tento úsek do operačného programu zaradený v rámci prehodnocovania v ďalších fázach, prípadne, aby bolo financovanie zabezpečené z rezervy. To je podľa môjho názoru reálne,“ povedala.


Prínos realizácie cestných infraštruktúrnych opatrení OP II 2014 - 2020 z hľadiska zvýšenia časovej dostupnosti okresných miest z/do krajského mesta - Trenčiansky samosprávny kraj
Zdroj: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Výstavba cesty potrebuje svoj čas

Primátorka Macháčková však brzdí prehnaný optimizmus tých, ktorí očakávajú skoré budovanie všetkých piatich úsekov rýchlostnej cesty medzi Trenčínom a Novákmi: „Treba si uvedomiť, že výstavba cesty potrebuje svoj čas. Prvý úsek sa má budovať 852 kalendárnych dní, teda viac ako dva roky. Ostatné plánované úseky sú v rôznych fázach projektovej prípravy. Je nutné zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a vydanie právoplatných stavebných povolení. To nie sú maličkosti. Odborné práce nemôžeme zrazu preskočiť bez toho, aby na tom niekto tvrdo pracoval. Niekde je však potrebné začať a som rada, že výstavba prvého úseku je realitou.“

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v odpovedi na petíciu uviedlo, že chápe požiadavku obyvateľov dotknutého regiónu a má záujem riešiť uvedenú situáciu, avšak pri svojom rozhodovaní musí zosúladiť racionálne riešenia s finančnými možnosťami a potrebami jednotlivých regiónov. V tomto kontexte si ministerstvo kladie za cieľ dôkladne zanalyzovať priority a prípravu výstavby dopravnej infraštruktúry s dôrazom na optimalizáciu a etapizáciu riešení pri zohľadnení dostupných finančných zdrojov a dopravno-inžinierskych požiadaviek.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri