Prvá zmena programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 201716. 6. 2017 10:22

Poslanci na svojom rokovaní schválili prvú zmenu programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2017.

Programový rozpočet  mesta Prievidza na rok 2017  bol schválený dňa 05. 12. 2016 uznesením MsZ č. 502/16  ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov vo výške  33 515 629  €. Po zapracovaní rozpočtových opatrení v kompetencii primátorky mesta  bol rozpočet vyrovnaný  na strane príjmov a výdavkov vo výške  33 592 345 €.

K prvej zmene rozpočtu mesta v roku 2017 došlo na základe nasledovných skutočností:
a)    usporiadanie výsledku  hospodárenia mesta a tvorby Rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2016,
b)    očakávané vyššie plnenie podielovej dane na základe zverejnenej prognózy Ministerstva financií SR,
c)    aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov na základe predpokladaného  čerpania výdavkov, schválených uznesení MsZ, očakávaných zmien a rozpočtových presunov, prípadne výsledkov verejného obstarávania.
   
V prvej zmene rozpočtu mesta  sa  celkové príjmy a  výdavky mesta zvyšujú o rovnakú sumu  2 236 119 € a rozpočet mesta je vyrovnaný  na strane príjmov a výdavkov vo výške 35 828 464 €.
Podrobnejší rozpis príjmov a výdavkov v bežných aj kapitálových častí nájdete TU:

A. V príjmovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene:
1. K zvýšeniu  bežných príjmov spolu o 911 117 €:
-    zvyšuje sa príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb o sumu 700 000 €, súčasný vývoj príjmu podielovej dane za mesiace 01 - 04/2017 je vyšší v porovnaní s rokom 2016,
-    zvyšuje sa príjem od SMMP, s.r.o. za nájomné z bytov ŠFRB do fondu údržby a opráv o sumu 23 500 €,
-    príjem vo výške 5 000 € z neziskovej organizácie TIK, ktorá zabezpečuje predaj publikácie Monografia Prievidze I.,
-    zvyšuje sa príjem z odpredaja vytriedených zložiek komunálneho odpadu od spol. T+T, a.s. o sumu 21 624 €,
-    zvyšujú sa príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 2 792 €,
-    zvyšujú sa príjmy z dobropisov v celkovej sume 124 455 €, v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy s TSMPD, s.r.o. za rok 2016 v sume 111 381 € a ostatné dobropisy podľa skutočne dosiahnutých príjmov v sume 13 074 € za vyúčtovanie energií za rok 2016,
-    zvyšujú sa vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov v Prievidzi o sumu 36 539 €, granty pre ZpS  o sumu 1 900 € a dotácia na chránenú dielňu ZpS o sumu 14 516 €,
-    zvyšujú sa  účelové prostriedky od spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. o sumu 2 000 € v zmysle zmluvy o spolupráci,
-    na základe oznámení  štátnych orgánov sa znižujú účelové dotácie na prenesený výkon štátnej správy  v celkovej výške 32 528 € na  rozvoj školstva, matriku, stavebný úrad, ŠFRB, miestne a účelové komunikácie, hlásenie pobytu občanov a register občanov a zvyšuje sa dotácia na register adries o sumu 7 432 €.

2. K zvýšeniu  kapitálových príjmov spolu o 169 800 €:
-    zvyšujú sa kapitálové príjmy z predaja pozemkov o 160 000 € na základe skutočne dosiahnutých príjmov,
-    zvyšuje sa kapitálová dotácia na projekt Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza v zmysle zmluvy s MV SR vo výške 9 800 €.

3. K zvýšeniu  finančných operácií príjmových  spolu o 1 155 202 €:
Mesto Prievidza v Záverečnom účte mesta za rok 2016 usporiadalo hospodárenie predchádzajúceho roka, na základe  ktorého prechádzajú v I. zmene rozpočtu  nevyčerpané účelové finančné prostriedky z roka 2016  do použitia v roku 2017.

B. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza v I. zmene:

1. K zvýšeniu bežných výdavkov spolu o 888 586 €:
V jednotlivých programoch  sa upravuje rozpočet výdavkov podľa požiadaviek predložených správcami rozpočtových prostriedkov.

Najvýznamnejšie bežné výdavky sa zvyšujú:
-    v programe 3 Interné služby mesta – navýšenie výdavkov na advokátske, komerčné a iné právne služby v sume 5 000 €, údržbu Podchodu na Ul. M. slovenskej v sume 9 200 €, dohodu o urovnaní so spol. LK Consulting, s.r.o. o vrátení časti kúpnej ceny za pozemok za rok 2014 v sume 25 000 €,
-    v programe 6 Odpadové hospodárstvo – navýšenie výdavkov o 126 149 € za uloženie a likvidáciu odpadu, výkon činností spojených s triedeným zberom a na výdavky z odpredaja vytriedených zložiek spoločnosťou T+T, a.s.,
-   v programe 7 Komunikácie –  navýšenie výdavkov o 557 444 € na opravu miestnych komunikácií a chodníkov v meste, preliate škár asfaltovou zálievkou a úpravu bezbariérového priechodu na Ul. A. Hlinku,
-   v programe 9 Vzdelávanie – dopĺňajú sa požiadavky podľa aktuálnych potrieb MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ na mzdy, odvody do poistných fondov, tovary a služby a bežné transfery,
-    v programe 10 Šport – navýšenie bežného transferu  na podporu športových aktivít 
     o sume 2 000 € pre Olympijský klub Prievidza,
-   v programe 11  Kultúra – navýšené výdavky pre príspevkovú organizáciu KaSS  o 22 000 €,  navýšenie bežných transferov o 15 000 € na podporu kultúrnych a iných spoločenských aktivít schválených komisiou školstva a kultúry, preklasifikovanie bežného transferu KaSS na kapitálový transfer vo výške 19 000 €,
-    v programe 12 Prostredie pre život – navýšenie výdavkov o sume  13 012 € na správu
a údržbu cintorína v zmysle KZ, výdavky v sume 2 000 € na odstránenie reklamných    a informačných tabúľ v meste, navýšenie výdavkov o 11 658 na nákup kvetov, údržbu drevín a výrub stromov,
-    v programe 13 Sociálne služby – navýšenie bežného transferu o 5 000 € pre SMMP, s.r.o. na zabezpečenie činnosti denných centier, navýšenie výdavkov pre ZpS (výdavky pokryté vlastnými príjmami, grantom a dotáciou zo ŠR),
-    v programe 16 Administratíva – navýšenie výdavkov o 129 419 € na mzdy, odvody do poistných fondov, všeobecný materiál a služby podľa potrieb zabezpečujúcich chod mestského úradu.

2. K zvýšeniu kapitálových výdavkov o 1 347 217 €:
Najvýznamnejšie kapitálové výdavky sa zvyšujú:
-    v programe 3 Interné služby mesta – navýšenie výdavkov o 127 584 € z dôvodu rekonštrukcie vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne, úhradu nákladov za zhodnocovanie pozemkov mesta a energetickú koncepciu mesta,
-    v programe 5 Bezpečnosť – navýšenie výdavkov o 13 350 € z dôvodu rekonštrukcie okien s energetickou úsporou a na realizáciu projektu Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste,
-    v programe 6 Odpadové hospodárstvo – navýšenie výdavkov o 5 000 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad,
-    v programe  9  Vzdelávanie – dopĺňajú sa výdavky podľa požiadaviek na investičné akcie MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, zvyšujú sa výdavky na rekonštrukciu výmenníkovej stanice ZŠ Rastislavova v sume 40 000 €, tepelné vyregulovanie CVČ o 23 000 €, zateplenie severnej strany budovy ZUŠ o 2 600 €,  kapitálové výdavky z rezervného fondu v sume 55 557 € (nedočerpané vlastné príjmy z roku 2016), 
-    v programe  10 Šport –  navýšenie výdavkov o 34 776 € na rekonštrukciu osvetlenia v zápasníckej a gymnastickej telocvični športovej haly a technické zhodnotenie športovej haly,
-    v programe 11 Kultúra – navýšenie kapitálového transferu pre KaSS vo výške 34 000 € na kondenzačnú jednotku KD Prievidza a klimatizačnú jednotku KD Necpaly,  navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Plastiky mieru o 39 100 € a spolufinancovanie výdavkov pri rekonštrukcii Meštianskeho domu vo výške 150 000 €,
-    v programe 12 Prostredie pre život –  navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici v sume 351 000 €, vysporiadanie pozemkov na rozšírenie súčasného cintorína o sumu 50 000 €, vysporiadanie pozemkov na vybudovanie inžinierskych sietí pod výstavbu cintorína Pod banskou o sumu 4 500 €, realizácia prekládky vysokého napätia na území budúceho areálu nového cintorína o sumu 7 080 €, rekonštrukciu parku pred ÚPSVR o sumu 150 000 €, vypracovanie projektu a realizáciu Petangue ihriska v parku pred ÚPSVR v sume 8 000 €, rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 56 000 €,
-    v programe 13 Sociálne služby – navýšenie výdavkov o 15 000 € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie nadstavby Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa,
-    v programe 14 Bývanie – kúpa technickej vybavenosti k 4. bytovému domu 2x12 b.j. na sídlisku Necpaly,  Gazdovská ul. navýšená o 40 000 € na spolufinancovanie technológie výmenníkovej stanice,
-    v programe 15 Priemyselný park Podpora podnikania – vysporiadanie pozemkov v priemyselnom parku pod povodňovým valom v sume 130 000 €.Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri