Prvá správa Technických služieb mesta Prievidza6. 5. 2014 15:07

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, ktorá vznikla na základoch spoločnosti UNIPA predložila do mestského zastupiteľstva dokument o jej činnosti. Obsahom boli zrealizované služby verejnosti.

Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)
Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy o zariaďovaní záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia zo dňa 02.01.2001 zabezpečuje správu a údržbu prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) mesta Prievidza.


Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 501.060 €. Spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje 3.800 svetelných bodov, čo by v prípade svietenia na 100 % predstavovalo v uplynulých rokoch spotrebu 2 000 000 kWh.  V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia EPC projektu „rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia mesta Prievidza“. Po jeho ukončení bola zabezpečená svietivosť v meste 100 %, teda svietili všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Avšak náklady na spotrebovanú el. energiu výsledkom tohto projektu klesnú na približne polovicu. Z druhej usporenej polovice schválených finančných prostriedkov sa toto dielo spláca.


Spoločnosť TSMPD v roku 2013 okrem bežnej údržby VO rozšírila osvetlenie v zmysle požiadaviek obyvateľov na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul. Rázusa o 3 svetelné body a v kvetinovom záhone na Námestí slobody o 7 svetelných bodov. Odstraňovali sa staré a nefunkčné stožiare z minulosti, závady zistené revíziami VO, boli vymenené tienidlá na Námestí slobody, atď.

Športové zariadenia
Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 5 okruhov:
•    zimný štadión (ZŠ)
•    transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ
•    futbalový štadión (FŠ)
•    športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
•    krytá plaváreň

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 631.844,- €, v tom:
- dotácia pre MšHK Prievidza na prenájom 213.811,- €
- dotácia pre FC Baník Horná Nitra na prenájom 104.700,- €
- transfer na prevádzku plavárne 187.000,- €
- transfer na prevádzku šport. areálu 2.000,- €
- transfer na odstránenie havar. stavu strojovne ZŠ 124.333,- €

1: Zimný štadión
Prevádzka zimný štadión zabezpečuje činnosť súvisiacu s výrobou ľadu a poskytovaním ľadovej plochy pre hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iných záujemcov.
Za obdobie 1-12/2013 sa ľadová plocha využívala celkom 2.190 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 1.240,75 hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom 70 hodín, a neregistrovaní hráči v rozsahu 759,25 hodín. Transfer na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia – splátky, bol schválený pre rok 2013 vo výške 124.333,-€. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 124.333,- €.


2.Futbalový štadión
Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FC Baník Horná Nitra, ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je zabezpečovaná na hlavnom trávovom ihrisku, pomocnom trávovom ihrisku a vo Veľkej Lehôtke. Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-12/2013 podľa rozpisu v rozsahu celkom 2 490,00 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 2 225 hodín a zápasová činnosť 265 hodín. (viď príloha)  Transfer na prevádzku futbalového štadiónu bol v rozpočte schválený vo výške 104.700 € a k dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 104.700 €.

3. Športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku
Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000 €. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.000 €.  Za obdobie 1-12/2013 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu a i.. Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM predstavovali za rok 2013 výšku 1.260,88 €.  Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2013 predstavuje nedočerpanie vo výške 739,12 €.

4. Krytá plaváreň
Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží a tréningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých športových tried, poskytovať priestory plavárne pre verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory plavárne na organizovanie športových podujatí, zabezpečiť prevádzku a údržbu priestorov plavárne, obsluhu technologických zariadení, prevádzku a údržbu ostatných priestorov športového zariadenia, v ktorom sú poskytované iné služby súvisiace a podporujúce účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti. Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000 € a k dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000 €.

5.Mobilná ľadová plocha MĽP
Pre rok 2013 bolo na správu a prevádzku MĽP schválená a vyplatená suma 15.100 €. Celkové náklady však predstavovali sumu 18 254 €. Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom za rok 2013 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 3.154,00 €.

Verejná zeleň
V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 spoločnosť TSMPD s.r.o. od 1. januára 2012 zabezpečuje údržbu verejnej zelene a opiľovanie konárov v meste Prievidza. V roku 2013 pracovníci strediska pokosili reprezentačnú zeleň centra mesta až 10 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v našom meste celkovo 5 krát. V roku 2013  s kosením začali 25. apríla ako prvý s porovnateľných miest na Slovensku. Okrem kosenia po prvý krát v tomto roku  spoločnosť na pokyn komitenta vykonávala aj iné činnosti, a to:starostlivosť, údržba a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, výsadba nových kvetinových záhonov, zber a hrabanie lístia, zber biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO). Vysadilo sa viac ako 10.000 ks kvetov v meste, vyzbieralo a odviezlo viac ako 450 t BRO, opílilo cez 2.400 ks stromov. Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 286.100 €. K dátumu 31.12.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 286.100€.

Transfer ma realizáciu osvetlenia pamiatok v meste
Na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 8.600 €. Vynaložené finančné prostriedky na realizáciu osvetlenia pamiatok (kostolov) v meste predstavujú celkom 9.510,49 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri