Projekty mesta PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 11. 4. 2013 11:21

Mesto Prievidza podalo v roku 2012 niekoľko projektov, u ktorých sa v súčasností rieši proces hodnotenia. Prinášame podrobný prehľad:

Rekonštrukcia Základnej školy na Malonecpalskej ulici na energeticky úsporný vzdelávací komplex – 1 etapa      
Celkový rozpočet projektu: 61 250€
Požadovaná dotácia z  fondu ENEL- Energia pre krajinu: 24 500 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 60% -  36 750 €
Cieľom projektu je rekonštrukcia  pavilónov A,B Základne školy na Malonecpalskej ulici v Prievidzi. Projekt rieši ich nevyhovujúci technicky stav, ktorý je výsledkom dlhodobého nedostatku investícií.
Súčasný stav charakterizuje opotrebované, zastarané vybavenie školy pre realizáciu moderného vyučovacieho procesu. Navrhnuté úpravy – výmena výplní otvorov obvodového plášťa za nové rovnakých rozmerov výrazne vylepšia daný stav.


Vzdelávanie ako prostriedok aktívneho osobného rozvoja
Celkový rozpočet projektu:  cca 139 998 €
Požadovaná  výška NFP z OP Vzdelávanie: 132 998 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5%: 6 500 €
Cieľom projektu je podporiť zdravé a aktívne starnutie seniorov v meste Prievidza prostredníctvom vzdelávacieho programu. Priamu cieľovú skupinu budú tvoriť seniori vo veku nad 50 rokov, ktorí žijú v okrese Prievidza.. Vytvorený program neformálneho vzdelávania „Aktívny senior“ bude podľa tematických okruhov zameraný predovšetkým na rozvoj kľúčových kompetencií seniorov.

Vzdelávací program bude pozostávať zo 4 modulov:

1. Zdravá výživa a životný štýl pre seniorov
- zdravá výživa a liečivá pri bežných poruchách organizmu vplyvom veku
- prvá pomoc
- nordic walking

2. Multimédiá, užitočný obsah internetu, komunikácia prostredníctvom internetových služieb
- porozumenie základným pojmom IKT, internetová bezpečnosť
- práca s digitálnymi zariadeniami...fotoaparát, smartfon, tablet
- multimediálny obsah internetu...obrázky, videá, hudba
- užitočný obsah internetu...ako nájdem čo potrebujem
- internetová komunikácia...chat, skype a iné...ako obvolať svet zadarmo

3.Senior- jazyková príprava anglického jazyka

- výslovnosť
- základná slovná zásoba
- jednoduché otázky a odpovede...vedieť reagovať v každodenných situáciách
- porozumieť hovorenému a písomnému prejavu...bežné situácie
- viesť jednoduchú konverzáciu
- vedieť používať prekladače, translátory pre porozumenie zahraničnému internet. obsahu

4. Ochranca prírody – liečivé rastliny, drobnochov, Senior- poľovník bez pušky
- liečivé rastliny, liečivé huby – ich využitie a pestovanie v domácich podmienkach
- drobnochov, starostlivosť o zver v domácnosti i v lese
- poľovník bez pušky


Kvalitné sociálne služby      
Celkový rozpočet projektu: 150 000 €
Požadovaná výška NFP: 135 000 €
Žiadateľ: UNI KREDIT n. o.
Partner 1- Mesto Prievidza
Partner 2 – mesto Handlová
Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality terénnych sociálnych služieb prostredníctvom prípravy 60 kvalifikovaných opatrovateliek/ľov a vytvorením inovatívneho študijného modulu pre personál terénnej opatrovateľskej služby a terénnej sociálnej práce s využitím on-line IKT - odborného programu (Plánovanie opatrovateľských služieb, evidencia opatrovateľov a klientov, evidencia úkonov, zmlúv a rozhodnutí, výstupné tlačové zostavy) sa vytvorí priamy úžitok pre cca 200 klientov partnerov projektu a disemináciou a aplikovateľnosti výsledkov projektu vytvorí pilotné overenie jedinečnosti kvalitných terénnych sociálnych služieb.
 

Zlepšenie kvalitatívnych podmienok ovzdušia v meste Prievidza      
Celkový rozpočet projektu: 196 800 €
Požadovaná dotácia z Environmentálneho fondu: 186 442 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5%: 10 358 €
Mesto Prievidza spravuje  cca  174 km chodníkov, ktoré sú znečisťované v priebehu celého roka - v zimnom období posypom a v ostatných ročných obdobiach spádom prachových  častíc z priemyselnej činnosti, z naviateho lístia  prípadne inej organickej hmoty zo stromov a kríkov, ako aj  znečistením od obyvateľov.
Aby sa predišlo zvýšenej prašnosti prípadne znečisteniu chodníkov , tým pádom aj sťažnostiam obyvateľov mesta  na čistotu a kvalitu ovzdušia, je potrebné pravidelné zametanie, kropenie chodníkov a ostatných komunikácií v meste i jeho  prímestských častiach.
V súčasnej dobe  údržbu chodníkov a parkovacích miest zabezpečuje spoločnosť SMMP s r.o. len jedným kusom malého zametacieho stroja  . Keďže uvedený stroj má obmedzenú kapacitu výkonu,  nie je možné zametať všetky chodníky v meste, ale len vytypované hlavné chodníky na ktorých býva   väčší pohyb obyvateľov prípadne tie, ktoré bývajú viac znečistené. Aj tieto vybrané chodníky sa podarí pozametať len raz za  štyri až päť týždňov( optimálna periodicita sú dva týždne) z dôvodu, že okrem chodníkov spoločnosť SMMP s r.o. čistí  aj odstavné miesta pre vozidlá na  sídliskách.
Riešením ako zlepšiť  životné prostredie okolo nás  by bolo zakúpenie výkonného zametacieho stroja, ktorým by sa zvýšila periodicita zametania čo znamená viac pozametaných chodníkov  a tým  výrazné zlepšenie čistoty a zníženie prašnosti v meste.

Podané projekty -  rok 2013

Názov projektu: Socha sv. Jána Nepomuckého, A. Hlinku, Prievidza, pred domom piaristov      

Celkový rozpočet projektu: 4 400 €
Požadovaná dotácia z MK SR: 4 180 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 5% -  220 €
Socha sv. Jána Nepomuckého na podstavci je významnou historickou pamiatkou Prievidze. V súčasnosti je kamenná hmota značne rozrušená a hrozí jej strata sochárskeho rukopisu. Mesto realizuje architektonickú úpravu námestia pred domom piaristov na Ul. A. Hlinku. Z toho dôvodu je potrebná akútna demontáž kamenného podstavca a sochy sv. Jána Nepomuckého. Súčasťou demontáže bude reštaurátorský výskum – Návrh na reštaurovanie, stabilizácia kamennej hmoty sochy a uloženie kamenných častí na palety.Názov projektu: SENIORART II. - dramatoterapia pre seniorov
Celkový rozpočet projektu: 1 960 €
Požadovaná dotácia z MK SR: 1 860 €
Kofinancovanie : 9,5% -  100 €
Projekt je zameraný na spracovanie spomienok a zážitkov, či priamo prežitých tráum seniorov a ich transformácia do divadelného tvaru za asistencie  pedagóga dramatickej výchovy a divadelníkov – členov Divadla „A“ v Prievidzi.
Cieľom ich stretnutí bude, aby skupina so svojim priateľským ovzduším pôsobila ako  liečivý prostriedok - už samotným faktom, že každému účastníkovi umožní „byť videný a počutý“ a ich spomienky a zážitky budú predmetom vzájomnej interpretácie a divadelného spracovania od jednoduchej pantomímy, cez monológy a dialógy, až po akčné scény. Vyústením cyklu bude kratšie divadelné predstavenie prezentované najskôr v kruhu klubu a následne pred verejnosťou.


Názov projektu: Tradičné umenie regiónu II.
Celkový rozpočet projektu: 1 800 €
Požadovaná dotácia z MK SR: 1 700 €
Kofinancovanie : 9,5% -  100 €
Cieľom projektu je prezentovať, oživovať a popularizovať pôvodné ľudové remeslá a tradície pre deti základných škôl, stredoškolákov a širokú verejnosť spojené s možnosťou vyskúšania si jednotlivých techník. Celodenné podujatie je pokračovaním prvého ročníka, ktoré sme zrealizovali v roku 2012.
Zámerom projektu je raz za polroka vytvoriť rozmanité podujatie s pestrou ponukou umeleckých remesiel. Každé Umenie regiónu bude venované inému ročnému obdobiu a tradíciám. Podujatie v marci so symbolom jari bude sumarizovať tradície, zvyky a remeslá viažuce sa na Fašiangy a Veľkú noc a Umenie regiónu v novembri bude popisovať zimné obdobie a s ním späté dušičky a Vianoce. Dôležitou súčasťou podujatie budú workshopy - dielne, kde si návštevníci budú mať možnosť vyskúšať jednotlivé remeslá.


Názov projektu: Obrazozvuky - vizualizácia hudby, zhudobnenie obrazu
Celkový rozpočet projektu: 1 890 €
Požadovaná dotácia z MK SR: 1 750 €
Kofinancovanie : 9% -  140 €
Workshop s názvom " Obrazozvuky" má za úlohu priblížiť oblasť intermédií žiakom základných a stredných škôl. Konkrétne je jeho úlohou oboznámenie žiakov s hudobno-vizuálnym umeleckým fenoménom - grafickou partitúrou. Cieľom workshopu je teoretické priblíženie problematiky intermediálneho umenia ( konkrétne hudobno-výtvarných koncepcií) a následná praktická hudobná interpretácia vybraných vizuálnych artefaktov


Názov projektu: Letná čitáreň
Celkový rozpočet projektu: 1 030 €
Požadovaná dotácia z nadácie Intenda:  750 €
Kofinancovanie :27,2 % -  280 €
Letná čitáreň je projekt, ktorý má ambíciu rozšíriť možnosti trávenia voľného času mladých ľudí – obyvateľov mesta Prievidza a spojiť ich trávenie voľného času počas letných mesiacov (júl, august) čítaním rôznych publikácií, periodík, dennej tlače, tematických magazínov a to všetko vo verejnom priestore. Letná čitáreň bude lokalizovaná v centre mesta – na Námestí slobody, v priestore, ktorý je historicky predurčený na stretávanie sa miestnej komunity či realizáciu spoločenských aktivít v bezpečnom a tvorivom priestore historického centra. Projekt samozrejme otvára možnosti na zapojenie sa tiež širšej spoločnosti a vytvoriť tak priestor na vzájomné stretávanie sa mladých ľudí, dospelých, detí, seniorov, ktorí si budú môcť medzi sebou vymeniť názory a postrehy získané z prečítaného.  V priestoroch letnej čitárne budú organizátori pripravovať sprievodné podujatia, čítačky autorov, tvorivé workshopy, performance rôzneho druhu.
Konkrétna realizácia projektu bude mať podobu fixného stanovišťa lokalizovaného v pravej časti námestia -  blízko statického pódia a zelene. Letnú čitáreň bude tvoriť zaujímavý architektonický bod – kovový kontajner /podobný kontajnerovým obytným priestorom/, v ktorom budú umiestnené police s knihami, periodikami, ale tiež inventár potrebný na zabezpečenie čitárne – stoličky, stoly a sedacie vaky, ktoré sa rozložia do okolia – na zatrávnené plochy a do blízkeho priestoru námestia.


Názov projektu: Modernizácia monitorovacieho kamerového systému v meste Prievidza
Celkový rozpočet projektu: 25 000 €
Požadovaná dotácia z Rady vlády SR: 20 000 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 20% - 5 000 €
Mestská polícia Prievidza v rámci vlastného preventívneho projektu „Bezpečné mesto“ od roku 2003 buduje monitorovací kamerový systém (MKS) za účelom zvýšenia bezpečnosti a znižovania uličnej kriminality obyvateľov a návštevníkov mesta. MKS má v súčasnej dobe 21 kamier, je aktívne využívaný príslušníkmi MsP ako aj útvarmi Policajného zboru, jeho prevádzku zabezpečuje 8. operátorov MKS v rámci chránenej dielne.
Cieľom projektu je zakúpenie 6 ks digitálnych kamier a prislúchajúcich technických zariadení slúžiacich na prenos obrazu a jeho zálohovanie s očakávaným výsledkom zníženia kriminality, zvýšenia bezpečnosti a preventívno-výchovné pôsobenie.


Názov projektu: Športovo-relaxačná zóna v Prievidzi
Celkový rozpočet projektu: 9 300 €
Požadovaná dotácia z nadácie ekopolis: 6 000 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 35% - 3 300 €
Cieľom projektu je premena nevyužívaného priestranstva – Šulekova ulica, sídlisko Nové mesto – Zapotôčky, na športovo - relaxačnú zónu pre zmysluplné trávenie voľného času, športové aktivity a relax pre rôzne skupiny obyvateľov, podpora komunitného života, vytvorenie partnerstiev medzi samosprávou, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta. Zámerom mesta je vytvorenie celoročne prístupnej športovej zóny s možnosťou využitia všetkých občanov mesta – zriadenie športoviska pre workout cvičenie, fitness zóny s vonkajšími posilňovacími strojmi a petangového ihriska.
 

Názov projektu: Revitalizácia športových ihrísk v Prievidzi      
Celkový rozpočet projektu:  6 317€
Požadovaná dotácia  z Nadácie Pontis, program Darca: 4 000 €
Kofinancovanie Mesto Prievidza: 36,7%: 2 317 €
Cieľom projektu je revitalizácia troch športových ihrísk na sídlisku Nové mesto- Zapotôčky v Prievidzi ( Šulekova ul, Francisciho ul., Ul. P.J.Šafárika). Na  uvedených plochách je nevyhnutné realizovať úpravy a doplnenie športového vybavenia: basketbalové koše, futbalové a hokejbalové brány, výmena pletiva za bránami, oprava tribún, nové čiarovanie, osadenie lavičiek, výsadba trávnika, revitalizácia okolia športovísk. Predmetné športoviská sú prakticky denne využívané miestnou komunitou, a preto je revitalizácia uvedených športovísk z pohľadu akceptácie spoločenských potrieb nevyhnutná.
Prostredníctvom revitalizácie športových ihrísk chceme významným spôsobom zlepšiť podmienky a možnosti športových aktivít pre všetky skupiny obyvateľov mesta, ponúknuť bezpečné a príjemné miesta na trávenie voľného času a vytvoriť priestor pre rozvoj sociálnych kontaktov.


 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri