Projekty Ekorok 201929. 4. 2019 09:07

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 26. 4. 2019 na Námestí slobody v Prievidzi uskutočnilo vyhodnotenie EKOROKU s Nestlé Slovensko, s.r.o. Jedno z troch ocenení získalo Ekodivadielko zo ZŠ Malonecplaská.

Projekty Ekorok 2019 3 najúspešnejšie ekoaktivity na ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza.

1. Ekoaktivita: Ekodivadielko – Príhody dnešného lesa
Žiaci 2. oddelenia ŠKD na našej škole – celkom 24 detí /druháci a tretiaci/ sa pod vedením ich p. vychovávateľky Mgr. Z. Rendekovej pripravovali na predstavenie Príhody dnešného lesa. Ide o divadelné predstavenie o ochrane prírody v štyroch dejstvách s dĺžkou približne 30 minút.
Samotné nácviky jednotlivých scénok začali už po príchode z vianočných prázdnin. Deti sa najskôr oboznámili, o čom divadielko bude, akej téme sa venuje a aký zámer ním budú sledovať. Tiež si vyrábali kostýmy – a že ich bolo neúrekom! S niektorými pomáhali aj mamky, babky a mnohé p. učiteľky z našej školy.  V predstavení sú zvieratká – veverička, zajko, slimáčik a sýkorka. Okolo nich ožíva aj nemá príroda  – stromy, kvety, oblaky, slnko a tiež predmety, či javy – zákazová značka, dym. Vystupujú tu aj ľudia –uvedomelý ekológ a jeho náprotivná strana Dymovník. Postavy sprevádza dejom rozprávač a po každej scénke nasleduje riadená interakcia s publikom.
Prišiel vytúžený deň streda 10. apríla 2019, kedy toto divadielko zahrali malí herci deťom v našej MŠ a žiakom 1. stupňa.
Hravou, no zároveň poučnou formou stvárnili to, čo našu Zem trápi. Zaoberali sa znečisťovaním vzduchu, vody a prostredia lesa odpadkami. Pripomenuli deťom, akú dôležitú úlohu má separovanie a recyklácia odpadu. Deti z publika si sami mohli vyskúšať triedenie odpadu z našej ufónskej skládky v prvej scénke. Tiež poukázali na nežiadúce druhy správania sa v prírode.
Divadielko malo veľký úspech! Ako pohladenie po duši pôsobil nielen záujem a pozornosť divákov – detí, ale aj pochvala a uznanie zo strany vedenia školy a kolegýň. A v dohľadnom čase  sa tak môžeme tešiť na reprízy tohto predstavenia – po malých úpravách ho šikovní herci zahrajú ešte aj našim dôchodcom z Klubu Dôchodcov v Necpaloch, na tradičnej koncoročnej Akadémii na našej škole ho zahrajú svojim kamarátom – žiakom 2. stupňa a aj rodičia sa môžu tešiť na predstavenie, ktoré budú môcť vidieť pri príležitosti osláv Dňa rodiny na našej škole.

2. Ekoaktivita: Zber elektroodpadu
Poviete si: -Veď to nič nie je. Také obyčajné zbieranie elektroodpadu. To tu už predsa bolo/je.
No nám sa práve takéto zbieranie elektroodpadu javí ako veľmi potrebné a hmatateľné. Práve preto táto aktivita, ktorá zahŕňa v sebe niekoľko podaktivít dostáva 2. miesto ako jedna z najúspešnejších ekoaktivít na našej ZŠ. Koordinátorkou týchto aktivít je pani učiteľka Mgr. Silvia Krajčová.
Celý školský rok, nielen počas trvania Ekoroku ako projektu ohraničeného mesiacmi október až apríl, máme možnosť zbierať drobný elektroodpad /fény, lampy, kanvice, tlačiarne, rádia.../, tiež staré mobilné telefóny a batérie.
Na škole máme na to určené zberné nádoby, stačí odovzdať elektroodpad na vrátnici /ďakujeme pani upratovačkám a pani informátorke, tiež aj pánovi školníkovi, ktorí tieto skutočnosti zapisujú/.
Naša škola je zapojená od roku 2010 do projektu RECYKLOHRY, ktorý zastrešuje zber starých spotrebičov, batérií, tonerov;  pravidelne vyhlasuje environmentálne úlohy pre žiakov a koordinátorov. Za toto všetko získavame body, ktoré potom môžeme vymeniť za predmety z ich katalógu odmien (napr. separačné koše, ktoré sme rozmiestnili na chodbách školy spolu s krátkym popisom). V rámci tohto projektu, bola na jeseň 2018 vyhlásená celoslovenská súťaž v zbere starých mobilov. Do súťaže sa zapojila aj naša škola, vyzbierali sme 199 mobilov a zapojilo sa 18 žiakov školy. Patrili sme medzi ocenené školy, ktoré vyzbierali najviac telefónov. Naša žiačka Patrícia Pavlovičová zo 6.A bola vyžrebovaná, získala balík od spoločnosti ORANGE. Do tejto súťaže sa na celom Slovensku zapojilo 236 škôl a spolu vyzbierali 25 807 starých mobilov. Záleží nám na tom, aby sa elektroodpad a teda aj mobily recyklovali a neskončili na skládke odpadov, v spaľovni, poprípade pohodené v prírode.
Rovnaký osud často čaká aj staré batérie. Človek zmýšľajúci sebecky si povie: Veď nie sú rozmerovo veľké, tak to ani nevidno, keď ich pohodím pod stromy alebo na trávu, či vhodím jednoducho do komunálneho odpadu. Lenže taká obyčajná „baterka“ spôsobuje veľa škôd v prírode. Je dôležité mladú generáciu poučovať a nasmerovať, čo treba robiť. Darí sa nám to od prvého ročníka – už malí prváci sa správajú uvedomele a nosia staré batérie a elektrospotrebiče. Jedna žiačka z 1.A doniesla už 930 starých batérií a máme žiakov, ktorí jednotlivo doniesli aj viac ako 1000 či 1400 kusov batérií.
Počas troch marcových týždňov sme mali na škole vyhlásenú minisúťaž v zbere elektroodpadu. Spolu žiaci a učitelia vyzbierali 88 kusov starých, nefunkčných  a nepotrebných elektrospotrebičov.
Od začiatku roka sme na škole zatiaľ vyzbierali a na následnú recykláciu odoslali  11300 kusov batérií a 773 kusov elektrospotrebičov. A budeme v tom naďalej pokračovať! 

3. Ekoaktivita: Blokové vyučovanie: Deň Zeme
Dňa 3.4.2019, keď naši deviataci riešili testovanie Monitor, sa ostatní žiaci ponorili do sveta prírody zo svojimi pani učiteľkami v blokovom vyučovaní, ktorého nosnou témou bol Deň Zeme. Žiaci pracovali nielen na zvolených projektoch, ale sa venovali aj zaujímavým prezentáciám, vypracovávali pracovné listy, vypočuli si motivačné príbehy.
Už naši najmenší prváci sa učili, aké je dôležité chrániť si prírodu a našu planétu Zem.
Naša škola separuje, prírodu tak ochraňuje – bolo hlavným heslom 2.A, ktorá sa učila triediť odpad.
Deti z 2.B sa zase venovali rôznym živočíchom v ich prirodzenom prostredí a ochrane lesa.
Tretiaci si stavali ekomesto s čističkami, triedičkami odpadu, parkami a oddychovými miestami so zeleňou. Tiež mysleli na domy so solárnymi panelmi.
Štvrtáci a piataci sa rozdelili do viacerých skupín. Jedna skupina pracovala na projektoch, kde popisovali separovanie a recykláciu odpadu. Ďalší sa venovali domácej výrobe recyklovaného papiera. A našli sa aj takí, ktorým učarovali stromy- a stvárnili ich jemnou ručnou prácou na výšivkách.
Šiestaci volali so Zemou: „SOS!“. Vypracovávali projekty, ktorými chceli poukázať na neustále sa zhoršujúce životné prostredie a hrozbu zániku života na našej planéte. Uvedomujú si, že sú generáciou, ktorá to bude musieť zmeniť a hľadajú východiská z neradostnej situácie.
Siedmaci zhotovovali ekoprojekty z prírodných materiálov. Zručnosť a fantáziu využili pri stvárňovaní krajiny na zmenšenom trojrozmernom obraze.
A naši ôsmaci? Dali najavo, že im na životnom prostredí záleží. Boli vyzbierať odpadky okolo areálu školy a vypracovali projekty na ekologické témy.
V našich triedach to počas tohto dňa vyzeralo skutočne ako v úli. Pracovné nasadenie robotníc pod vedením kráľovien   bolo evidentné, polenivších trúdov sme snáď ani nemali. Pracoval každý a takisto aj každý prispel svojou troškou k veľkému dielu. Veľa výstupov zdobí naše triedy, či chodby a nástenky, ale hlavne sme tento deň zabudli na memorovanie a učili sme sa mysľou, rukami a hlavne srdcom ľúbiť našu prekrásnu ZEM.
 

Koordinátorka pre Ekorok Mgr. Zuzana Rendeková


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri