Projekt sústavy odkanalizovania a čistenia odpadových vôd ohrozenýLorem ipsum dolor sit amet 10. 2. 2011 18:11
Na podnet predsedu Združenia miest a obcí hornej Nitry Petra Juríčka sa v stredu 9. februára 2011 uskutočnilo v zasadačke Mestského domu v Prievidzi rokovanie zástupcov miest a obcí regiónu, aby zaujali spoločný postoj k pozastaveniu projektu Sústavy na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza.
Na pracovné stretnutie zástupcov ZMO HN bol prizvaný aj generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Vladimír Svrbický, ktorý oboznámil prítomných o pozastavení projektu, ktorého cieľom boli operačné ciele:

1. zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov;

2. odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových v zmysle záväzkov SR voči EÚ;

3. zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd.

Dôvodom pozastavenia procesu posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu je momentálna nedostatočná alokácia z prostriedkov ŠF, KF a národných verejných zdrojov.

Na základe informácií od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá bola žiadateľom projektu, sa zástupcovia dotknutých obcí dohodli na spoločnom postupe vytvorenia pracovného tímu, ktorý pozostáva z primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej, predsedu ZMO HN Petra Juríčka a starostu obce Lazany Karola Boška.
Hlavnou snahou bude presadiť realizáciu projektu a uvoľnenie finančných prostriedkov v čo najkratšom možnom čase, ako aj vyvolanie rokovaní s ministrom životného prostredia a štátnym tajomníkom rezortu.

Zástupcovia ZMO HN si predsavzali aj užšiu spoluprácu s poslancami Trenčianskeho samosprávneho kraja, poslancami Národnej rady SR a Európskeho parlamentu, ako aj zvýšenie informovanosti o činnosti ZMO HN prostredníctvom regionálnych a celoslovenských médií.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri