Projekt Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza ukončený7. 1. 2015 10:03

V rámci Operačného Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  v lokalite sídliska Kopanice – Ul. Novackého a Ul. Clementisa boli v druhej polovici decembra 2014 ukončené aktivity projektu s názvom: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza, ktorého cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Prievidza.

Výsledkom projektu je kvalitná a úsporná sústava verejného osvetlenia, ktorá bude poskytovať bezpečné osvetlenie a zabezpečí úsporu nákladov mesta.
V rámci projektu bola zrealizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi, boli vymenené rozvádzače za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči pôvodnému. Bola tiež realizovaná inštalácia moderného systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. Výhodou regulácie bude možnosť reagovať na aktuálne požiadavky predanú lokalitu vzhľadom na ročné obdobie, frekvenciu pohybu premávky po komunikácii, čím sa posilňuje tvorba úspory energie. Výmena svietidiel a zároveň svetelných zdrojov bola navrhnutá a uskutočnená na základe svetelno-technických výpočtov pre jednotlivé komunikácie.    

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Miesto realizácie: Prievidza
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza
Časový rámec realizácie projektu: začiatok realizácie projektu: 06/2014, ukončenie realizácie predmetu projektu: 12/2014
Celková výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 151 992,97  €
Viac o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri