Priznanie k dani z nehnuteľnostiLorem ipsum dolor sit amet 22. 1. 2013 09:27

Mesto Prievidza upozorňuje právnické a fyzické osoby, u ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľného majetku na povinnosti, ktoré je potrebné splniť v lehote do 31. januára 2013.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať pri prvom vzniku daňovej povinnosti k 1. januáru 2013 (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri).

Ak došlo len k zmenám oproti poslednému podanému priznaniu k dani z nehnuteľnosti, je obyvateľ povinný predložiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti (nadobudnutie vlastníctva ďalších nehnuteľnosti, zmena využívania nehnuteľnosti, využívanie bytu alebo jeho časti na iný účel ako bývanie, na zánik vlastníctva, uplatnenie nároku na oslobodenie).

Tlačivá pre podanie priznania sú dostupné na Mestskom úrade v Prievidzi, na Oddelení daní a poplatkov (kanc. č. 208, 209, 2011). Zároveň mesto upozorňuje vlastníkov psov na povinnosť prihlásiť psa do evidencie mesta a u psa staršieho ako 6 mesiacov podať priznanie k dani za psa (týka sa doteraz nezaevidovaných psov).


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri