Príspevok pri narodení dieťaťa po novom9. 9. 2014 13:39

Mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok č. 3 k Internej smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta. Tá prináša niekoľko zmien, na základe ktorých sa bude vyplácať príspevok vo výške 70 eur pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta.

Na podnet obyvateľov mesta, pripomienok poslancov MsZ a z praxe vyplynulo, že pri vyplácaní príspevku pri narodení dieťaťa ( nového obyvateľa mesta ), mnoho mladých rodín (manželov) nemá v meste Prievidza spoločný trvalý pobyt, či už z dôvodu podnikateľského, pracovného alebo majetkového. Týmto boli  rodiny znevýhodnené. Nakoľko mesto  Prievidza  chce podporiť  každého  nového obyvateľa mesta, bolo nutné upraviť internú smernicu.

Podmienky a postup pri vyplácaní jednorazového príspevku

Nárok na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa majú rodičia vtedy, ak aspoň jeden z nich má na území mesta trvalý pobyt. Po novej úprave teda už nemusia mať trvalý pobyt v Prievidzi obaja rodičia dieťaťa. Trvalý pobyt v meste musia mať dieťa a  jeho matka alebo otec, alebo osoba (osoby), ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti v čase vyplatenia jednorazového finančného príspevku. Teda dieťa už nemusí mať trvalý pobyt v meste ihneď pri narodení.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa vyplatí, ak sa dieťa dožije viac ako 28 dní a dieťa má trvalý pobyt na území mesta Prievidza v čase vyplatenia jednorazového príspevku.

Prehľad zmien:

Podľa pôvodnej úpravy – už neplatnej úpravy Podľa novej- platnej úpravy
Ak majú obaja rodičia trvalý pobyt v meste Prievidza a to v čase narodenia dieťaťa aj v čase vyplatenia príspevku. Ak má trvalý pobyt na území mesta čo len jeden z rodičov dieťaťa v čase vyplatenia príspevku.
Ak sa dieťa dožilo 28 dní a má trvalý pobyt v meste Prievidza v čase narodenia a v čase vyplatenia príspevku. Ak sa dieťa dožilo 28 dní a má trvalý pobyt v meste Prievidza v čase vyplatenia príspevku.

Príspevok vo výške 70 eur na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na každé dieťa.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri