Príspevok pri narodení dieťaťa po novom9. 9. 2014 13:39

Mestské zastupiteľstvo schválilo doplnok č. 3 k Internej smernici č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta. Tá prináša niekoľko zmien, na základe ktorých sa bude vyplácať príspevok vo výške 70 eur pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom na území mesta.

Na podnet obyvateľov mesta, pripomienok poslancov MsZ a z praxe vyplynulo, že pri vyplácaní príspevku pri narodení dieťaťa ( nového obyvateľa mesta ), mnoho mladých rodín (manželov) nemá v meste Prievidza spoločný trvalý pobyt, či už z dôvodu podnikateľského, pracovného alebo majetkového. Týmto boli  rodiny znevýhodnené. Nakoľko mesto  Prievidza  chce podporiť  každého  nového obyvateľa mesta, bolo nutné upraviť internú smernicu.

Podmienky a postup pri vyplácaní jednorazového príspevku

Nárok na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa majú rodičia vtedy, ak aspoň jeden z nich má na území mesta trvalý pobyt. Po novej úprave teda už nemusia mať trvalý pobyt v Prievidzi obaja rodičia dieťaťa. Trvalý pobyt v meste musia mať dieťa a  jeho matka alebo otec, alebo osoba (osoby), ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti v čase vyplatenia jednorazového finančného príspevku. Teda dieťa už nemusí mať trvalý pobyt v meste ihneď pri narodení.

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa vyplatí, ak sa dieťa dožije viac ako 28 dní a dieťa má trvalý pobyt na území mesta Prievidza v čase vyplatenia jednorazového príspevku.

Prehľad zmien:

Podľa pôvodnej úpravy – už neplatnej úpravy Podľa novej- platnej úpravy
Ak majú obaja rodičia trvalý pobyt v meste Prievidza a to v čase narodenia dieťaťa aj v čase vyplatenia príspevku. Ak má trvalý pobyt na území mesta čo len jeden z rodičov dieťaťa v čase vyplatenia príspevku.
Ak sa dieťa dožilo 28 dní a má trvalý pobyt v meste Prievidza v čase narodenia a v čase vyplatenia príspevku. Ak sa dieťa dožilo 28 dní a má trvalý pobyt v meste Prievidza v čase vyplatenia príspevku.

Príspevok vo výške 70 eur na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na každé dieťa.


Info servis