Príspevky mesta rodinám s nezaopatrenými deťmi26. 10. 2015 09:53

Mesto Prievidza poskytuje  mladým rodinám s nezaopatrenými deťmi viaceré finančné príspevky a to Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, Príspevok  pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta a Jednorazový finančný príspevok vyplácaný pri príležitosti Vianoc.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanom s trvalým pobytom na území mesta Prievidza. Nie je obligatórnou dávkou. Výška a forma jednorazovej dávky v hmotnej núdzi bola stanovená individuálne, podľa aktuálnej sociálnej situácie občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na základe odporúčania sociálneho oddelenia.
Okruh občanov pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi:
- Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.
- Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorých príjem presahuje životné minimum maximálne o 35,00 €.

Odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie na základe žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v roku 2014 poskytlo 83  rodinám s nezaopatrenými deťmi  jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorí spĺňali podmienky internej smernice v celkovej sume 9 975,00 €.
V tomto  roku (2015) má vyčlenené v rozpočte finančné prostriedky pre priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  sumu  12 000,00 €.

Príspevok  pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
Príspevok pri narodení dieťaťa, je poskytovaný nad rámec zákona pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza, z rozpočtu mesta. Nie je obligatórnou dávkou, je nenárokovateľný a vyplácaný vo výške 70 € pre každé novonarodené dieťa.
V roku 2014 bolo takto podporených 281 detí a vyplatená finančná čiastka 19 670,00 €.
V tomto roku (2015) je v rozpočte mesta vyčlenená finančná čiastka v sume 24 tis. eur.

Jednorazový finančný príspevok vyplácaný pri príležitosti Vianoc
Mesto Prievidza už tradične pred vianočnými sviatkami poskytuje zo svojho rozpočtu jednorazový finančný príspevok pre  sociálne odkázané rodiny s nezaopatrenými deťmi a tiež pre náhradné rodiny, ktoré majú deti zverené do osobnej starostlivosti. Na túto príležitosť mesto poskytlo v r. 2014 133 rodinám a vyplatilo fin. čiastku v sume 9 975,00 €.  Jedna rodina tak dostala  75 €.  V  tomto roku (2015)  máme v rozpočte schválené finančné prostriedky na túto príležitosť v sume 11 tis. eur.

Posudzovanie situácie v rodinách a celá agenda podpory rodín je zabezpečovaná prostredníctvom Odboru školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie MsÚ Prievidza.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri