Pripravované projekty7. 7. 2017 09:51

Poslanci schválili viaceré projekty.

Prvým schváleným projektom je „Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska.“

Rozpočet projektu je v štádiu spracovania, finálna verzia bude pripravená na rokovanie MsZ.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Prievidzi časť MHD
Projekt navrhovanej rekonštrukcie a modernizácie autobusovej stanice v Prievidzi – časť MHD – rieši kompletnú organizáciu a výmenu spevnených plôch pre automobily a pre peších vrátane výmeny jednotlivých skladieb a dopravného značenia (dočasného aj trvalého), výmenu prvkov mobiliáru – autobusových prístreškov, odpadkových košov, parkových lavičiek a lcd označníkov a nanovo celé verejné osvetlenie – vedenie nových rozvodov, osadenie nových lámp, ako aj osvetlenie navrhovaných priechodov pre chodcov s prihliadnutím na bezbariérovosť riešenia.

Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi
Predmetom stavby je doplnenie komplexnosti dopravnej infraštruktúry predstaničného priestoru a zlepšenie kultúry cestujúcej verejnosti koľajovej dopravy. Navrhovaná stavba sa nachádza v predstaničnom priestore železničnej stanice Prievidza. Stávajúci predstaničný priestor zaberá autobusová stanica. Pre účely prichádzajúcich a odchádzajúcich cestujúcich koľajovej dopravy chýbajú dostatočné parkovacie priestory.

„Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ: Ondrejova v meste Prievidza“
Celkové oprávnené výdavky projektu: 498 477,84 €
Požadovaná výška NFP: 473 553,95 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % - 24 923,89 €
Predmetom realizácie projektu je komplexná regenerácia vnútroblokového priestoru na sídlisku „Nové Mesto“ v Prievidzi.
V rámci realizácie projektu sa pristúpi k obnove zeleného priestranstva medzi ulicami Ľ. Ondrejova a I. Krasku na sídlisku Nové Mesto v Prievidzi.

„Zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež v Prievidzi“
Celkový rozpočet projektu: 61 023 €
Požadovaná výška dotácie : 44 152 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 27,6 % - 16 871€

Cieľom projektu je výrazné zlepšenie možností športovania a zmysluplného využitia voľného času pre deti a mládež v meste Prievidza.

Školský areál ZŠ S. Chalúpku v Prievidzi nachádzajúci sa na sídlisku Píly disponuje pozemkom vhodným na výstavbu multifunkčného ihriska. Vzhľadom na počet obyvateľov danej lokality sú podmienky pre športové vyžitie detí a mládeže nedostatočné. Základná škola, na ktorej sú športové triedy zamerané na ľadový hokej, basketbal a plávanie, by na rozšírenie a skvalitnenie športovej prípravy v dopoludňajších a skorých poobedných hodinách privítala zriadenie ďalšieho športového priestoru. Multifunkčné ihrisko postavené v areáli školy by bola celoročne dostupné pre športovú verejnosť. Mesto Prievidza zabezpečí spolufinancovanie a celý priebeh implementácie projektu.

Nákup športovej výbavy: Deti a mládež, členovia hokejového klubu, dlhodobo avizujú nutnosť vytvorenia športových priestorov v budove zimného štadióna, v ktorých by mohli realizovať doplnkovú športovú prípravu: gymnastika, strečing , kondičnú prípravu a vytvorenie miestnosti so stickhaldingovou plochou, ktorá bude simulovať podmienky, akoby boli deti priamo na ľade. Mesto disponuje dvomi priestormi priamo na Zimnom štadióne v Prievidzi, ktoré dokáže prispôsobiť potrebám mladých hokejistov.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri