Príprava projektu na rekonštrukciu materskej školy na Športovej uliciLorem ipsum dolor sit amet 23. 11. 2015 08:53

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom novembrovom zasadnutí schválili zámer mesta uchádzať sa o projekt rekonštrukcie materskej školy na Športovej ulici v Prievidzi.

Projekt počíta so zateplením fasády pavilónu č.1 a výmenu výplní okenných a vonkajších dverných otvorov všetkých troch pavilónov MŠ. Stavba materskej školy pozostáva z troch pavilónov: pavilón 1, pavilón 2 a hospodársky pavilón.

Úpravy sa navrhujú s dôvodu úspory energií, čiže zníženia energetickej náročnosti objektu a zároveň bude týmto riešením obnovená povrchová úprava fasády. V rámci rekonštrukcie sa nezasiahne do funkčného ani dispozičného usporiadania jednotlivých priestorov materskej školy. Existujúce dispozičné usporiadanie a funkčné využitie zostane v pôvodnom stave.

V prípade, že mesto bude úspešné v získaní mimorozpočtových zdrojov, bude sa podieľať na jeho spolufinancovaní vo výške 5 %.

Názov projektu: Rekonštrukcia MŠ na Športovej ulici, Prievidza  
Celkový rozpočet projektu:  195 270,53 € 
Požadovaná dotácia od Environmentálneho fondu:  185 507 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % - 9 763,53 €


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri