Primátorka odvolala mimoriadnu situáciu v Hradci a Veľkej LehôtkeLorem ipsum dolor sit amet 18. 2. 2015 15:25

Dňa 18. februára 2015 zasadal krízový štáb mesta Prievidza. Na základe informácií od zhotoviteľa diela sanácie havarijných zosuvov v Hradci a vo Veľkej Lehôtke odporučil primátorke mesta odvolať mimoriadnu situáciu, ktorá bola v roku 2013 vyhlásená v uvedených mestských štvrtiach.

Spoločnosť TMG ako zhotoviteľ diela sanácie havarijných zosuvov v Hradci a vo Veľkej Lehôtke informovala mesto Prievidza o odovzdaní diela objednávateľovi, ktorým je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Zo záverečnej správy vyplýva, že realizované sanačné opatrenia zabezpečujú nepretržité odvodňovanie zosuvných území v postihnutých lokalitách a významnou mierou podporujú zachovanie stability svahov. Zhotoviteľ realizoval tieto opatrenia: subhorizontálne odvodňovacie vrty, skupiny pieskových pilót prepojené odvodňovacími vrtmi, odvedenie zachytenej vody z odvodňovacích vrtov mimo zosuvné územie, odvedenie povrchovej vody zo zosuvného územia povrchovými rigolmi, realizácia drenážnych rýh, odvedenie zachytenej vody z drenážnych rýh mimo zosuvné územie, úprava vodného režimu eróznych rýh betónovými prahmi a tvarovkami, odvodnenie komunikácií pomocou priečnych odrážok, úprava vodného režimu Mráznického potoka a úpravy konfigurácie postihnutých svahov.

Keďže boli vykonané nevyhnutné opatrenia na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia, primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková na základe odporúčania Krízového štábu mesta Prievidza 18. februára 2015 o 8.30 v zmysle príslušných ustanovení zákona o civilnej ochrane obyvateľstva odvolala mimoriadnu situáciu v štvrtiach Hradec a Veľká Lehôtka.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri