Prijatie jubilantov z Denného centra21. 9. 2011 11:11

Už po niekoľko rokov prijíma zástupca mesta Prievidza v obradnej sieni pri príležitosti Mesiaca úcty k starším členov denných centier pôsobiacich na území mesta Prievidza, ktorí si v konkrétnom roku pripomínajú významné životné jubileum. Sériu týchto slávností otvorilo dňa 16. septembra 2011 stretnutie primátorky mesta s tridsiatimi jubilantmi z Denného centra sídliska Píly.

Títo jubilanti patria ku generácii, ktorá prešla útrapami vojny a mnohými politickými i spoločenskými premenami našej spoločnosti. I napriek nepriazni, ktorá sa im stavala do cesty, bol ich život poznačený prácou a láskou k rodine, k ich najbližším. Za ich životnými príbehmi sa skrývajú dlhoročné skúsenosti, ktoré sa často nedajú vyčítať v nijakých knihách. Preto im chceme touto cestou poďakovať za ich prínos celej našej spoločnosti.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri