Prievidzský anjel 2018 - zoznam ocenených4. 5. 2018 09:48

Vo štvrtok 3. mája sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel.

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii,  obohatili ľudské  poznanie  vynikajúcimi  tvorivými  výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Prinášame zoznam ocenených:
Bátora Pavel – za verejno – prospešnú činnosť, aktívny prístup a pomoc pri organizovaní podujatí v mestskej časti Necpaly.
Čičmanec Martin – za šírenie dobrého mena mesta Prievidza vo svete zahraničného filmu.
Daubnerová Sláva - za šírenie dobrého mena mesta Prievidza v divadelnej oblasti na Slovensku aj v zahraničí.
Detský folklórny súbor  Malý Vtáčnik - za systematickú práca v oblasti ľudového folklóru, unikátne spracovanie tém rodinného, ročného i pracovného zvykoslovia najmä z oblasti hornej Nitry.
Kapela HEARTBEAT  - za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a systematickú prácu s mládežou v oblasti hudobnej tvorby.
Hejtmánková Jitka - za dlhoročnú aktívnu činnosť v telovýchovnej oblasti a pódiových tancoch a šírenie dobrého mena mesta prievidza na Slovensku a v zahraničí.
Mgr. Hrbíkova Elvíra - za osobitný prínos pri zachovávaní tradícií hornej Nitry a za mimoriadne úspešnú 40 ročnú prácu s detským folklórnym súborom Malý Vtáčnik.
Chrenko Miroslav – za vrejno – prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
MUDr. Medlíková Emília – za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a nežistnú starostlivosť o zdravie obyvateľov Prievidze.
Petrášová Renáta - za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti občianskej obradovosti a prínos ku kultúre prejavu, hovoreného slova na rôznych mestských, kultúrnych, spoločenských podujatiach  a obradnej činnosti.
Polerecký Ladislav – za aktívnu činnosť v oblasti ľudového rezbárstva.
RNDr. Sedlák Ján, DrSc. – za aktívnu odbornú a vedeckú činnosť v oblasti onkoogie a nádorovej terapie. Rodák z Prievidze.
MUDr. Svitok Štefan – za dlhoročné zásluhy v zdravotníctve a pomoc počas najväčších záchranných akciách na hornej Nitre.
Mgr. Sýkorová Jana – za dlhoročnú činnosťv a systematickú prácu v Materskom centre Slniečko.
Tulík Tibor – za celoživotný prínos pre rozvoj basketbalu v Prievidzi a aktívnu účasť na rozvoji kultúry a reprezentácii Prievidze speváckou skupinou Jass.
Vaňo Emil – za zásluhy na zachovaní histórie a kultúrnych hodnôt rodných Necpál.
Kováčová Margita - za udržiavanie a šírenie tradícií a zvykov mesta Prievidza a aktívny prínos pri zviditeľňovaní nášho mesta.
Spevácky zbor Rozkvet - za osobitný prínos pri rozvoji zborového spevu,  šírenie dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí, úspešnú 50 ročnú systematickú aktívnu  činnosť a obohatenie kultúrneho života Prievidze.
Svätá Lujza n.o. – za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí.
Ugróczy Jozef - za osobitný prínos k rozvoju volejbalu   a dlhoročnú trénerskú, funkcionársku a organizátorskú prácu v oblasti športu, osobitne volejbalu v meste Prievidza.

Cena mesta Prievidza: MUDr. Antonovi Sonogovi In memoriam - za výrazné medicinske úspechy a zásluhy v oblasti športu v meste Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri