Prievidzskí poslanci rekonštrukciu futbalového štadióna neodmietliLorem ipsum dolor sit amet 26. 8. 2015 14:12

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili zámer pripraviť rekonštrukciu futbalového štadióna tak, aby ju realizovala spoločnosť Technické služby mesta Prievidza.

Uznesením vlády SR z februára 2013 bola schválená v rámci projektu financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov aj účelovo viazaná dotácia vo výške 750 tisíc eur pre rekonštrukciu futbalového štadióna v Prievidzi.

Z dotácie len nové tribúny a lavičky
Po komunikácii so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len SFZ) bolo upresnené, že dotácia 750 tisíc eur nemôže byť použitá podľa potrieb a priorít mestského športoviska, pretože je výlučne viazaná na výstavbu nových tribún a dodávku sedačiek. Čerpanie týchto prostriedkov je tiež podmienené spolufinancovaním z prostriedkov samosprávy alebo futbalového klubu vo výške 500 tisíc eur.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi v utorok 25. augusta 2015 boli poslanci informovaní o štúdii k projektu Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi. Vypracovanie štúdie si mesto objednalo s cieľom identifikovať celkové finančné náklady, ktoré by vyžadovalo splnenie infraštruktúrnych podmienok smernice UEFA pre štadióny 2. kategórie. Vláda SR vo svojom schválenom uznesení určila takúto kategóriu pre Prievidzu.

Obnova osvetlenia až v 2. etape
Po predložení materiálu upozornili na nedostatky odborní zamestnanci mestského úradu a zamestnanci správcu štadióna. Námietky a pripomienky smerovali k riešeniu parkovania, osvetlenia, bezkolíznemu riešeniu vstupu, či chýbajúcim položkám rekonštrukcie existujúcej tribúny. Na základe týchto pripomienok nebolo objektívne možné určiť celkový rozsah nákladov na rekonštrukciu štadióna pre 2. kategóriu UEFA.

Hlavnou podmienkou poskytnutia dotácie, podľa zmluvy medzi SFZ a ministerstvom školstva, je práve výstavba štadiónov pre kategórie UEFA. Poslancom bol predložený projekt, ktorý nezahŕňal v 2. kategórii rekonštrukciu umelého osvetlenia, bez ktorej štadión nemôže spĺňať požadované kritériá UEFA.  Podľa stanoviska by síce projekt po prvej etape spĺňal požiadavky SFZ, no poslanci upozornili aj na to, že len chýbajúca rekonštrukcia osvetlenia vo výške ďalších 450 tisíc eur bez DPH nespĺňa požiadavky žiadnej z kategórií podľa smernice UEFA.

Viacerí poslanci deklarovali nespokojnosť s účelovým viazaním dotácie od SFZ na nákup nových tribún a dodávku sedačiek. Zdôraznili, že by oveľa viac uvítali možnosť investovať ich do zjavných problémov súčasnej infraštruktúry športoviska. Napríklad do zatekajúcej strechy, alebo obnovy hlavnej tribúny.

Rekonštruovať chcel futbalový klub
Súčasťou prerokovania tohto bodu zasadnutia zastupiteľstva bola aj prezentácia návrhu spolupráce s FC Baník HN Prievidza & Handlová. Futbalový klub deklaroval záujem rekonštrukciu realizovať z úveru vo výške 500 tisíc eur s tým, že by štadión spravoval a prijímal od mesta Prievidza pravidelné príspevky po dobu 10 rokov.
Z diskusie vyplynulo viacero otvorených otázok k rizikám pri takejto spolupráce, napríklad či futbalový klub plánoval za svoj úver ručiť majetkom mesta a či je to vôbec legislatívne možné.

Rekonštrukcia ostáva v rukách mesta
Poslanci po viac ako hodinovej diskusii schválili nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov návrh zástupcu primátorky Ľuboša Maxinu (Sieť). Jeho podstatou bolo ponechanie správy štadióna aj naďalej v rukách mesta, keďže by ho aj naďalej spravovala mestská spoločnosť TSMPD. Podľa uznesenia Prievidza projekt neodmieta, ale má záujem aby dotáciu prijala mestská spoločnosť TSMPD, ktorá bude ďalej rokovať o podmienkach so SFZ. Tento návrh nepodporili len štyria poslanci za SMER-SD.

Mesto Prievidza neodmietlo dotáciu Vlády SR ako takú, ale nepovažuje za vhodné dopĺňať miesta na sedenie. Povedané inak futbalový štadión by dostal tribúnu a sedadlá, no nie peniaze vo výške 750 tisíc eur bez DPH. Jedno sedadlo na takto vybudovanej tribúne by vyšlo na 517 eur s DPH, čo sa zdá ako neprimeraná suma. Konateľovi Technických služieb mesta Prievidza preto uložili poslanci zabezpečiť prípravu doplnenia podkladov k rekonštrukcii s dôrazom na miestne podmienky a potreby mesta Prievidza. Záujmom poslancov je, aby TSMPD rokovali o podmienkach účasti v projekte so SFZ s cieľom prehodnotiť účelové viazanie dotácie na výstavbu nových tribún a dodávku sedačiek, ktoré pre Prievidzu nie sú prioritou a presadiť možnosť využitia dotácie podľa potrieb futbalového štadióna.

Svoj poslanecký návrh predložil aj Richard Takáč (SMER-SD). Jeho podstatou nebolo ponechanie správy štadióna v rukách mesta, ale práve naopak jeho správu odovzdať do cudzích rúk. Otázku financovania navrhoval riešiť až neskôr, potom čo Prievidza záväzne schváli účasť na projekte, bez ohľadu na celkovú výšku nákladov. Tento návrh podporili len štyria poslanci mestského zastupiteľstva.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri