Prievidzské gymnázium pozýva na deň otvorených dveríLorem ipsum dolor sit amet 25. 2. 2014 09:21

V sobotu 8. marca otvorí svoje brány pre všetkých šikovných piatakov a deviatakov Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi.

Na základe legislatívnej zmeny do 1. ročníka štvorročného a osemročného štúdia na gymnáziu musia žiaci robiť príjimácie skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka. Bez nich môžu byť prijatí len tí, čo dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

Prievidzské gymnázium sa rozhodlo ukázať budúcim záujemcom o štúdium, že sa nemajú čoho báť a dokázať im, že vedomosti, ktoré majú sú bez próblemov schopní zúročiť. Uchádzačom o štúdiu ponúkajú možnosť vyskúšat si simulované príjímacie skúšky v rámci Dňa otvorených dverí 8. marca 2014 v čase od 9.00 do 11:00.

Piatakom gymnázium ponúka osemročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. V cudzom jazyku sú vyučované priamo aj niektoré predmety, aby žiaci zvládli nielen odbornú ale posilnili si aj jazykovú stránku.

Deviataci si môžu vyberať medzi štvorročným štúdiom vo všeobecných i špeciálnych triedach. Gymnázium ponúka rozšírené vyučovanie v prírodovednej, spoločenskovedne a jazykovej oblasti. Spoločným znakom všetkých tried bez ohľadu na ich špecializáciu je široká škála voliteľných predmetov. V 3. ročníku si volia žiaci tri a v 4.ročníku až šesť voliteľných predmetov podľa toho, z čoho chcú maturovať alebo na akej vysokej škole chcú pokračovať v štúdiu. Zaujímavosťou je aj možnosť absolvovania kurzu spoločenského tanca v rámci hodín telesnej výchovy.

Viac informácií môžete získať na stránke ww.gympd.sk


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri