Prievidžania môžu zasielať návrhy na cenu Prievidzský anjelLorem ipsum dolor sit amet 6. 3. 2018 13:45

Mesto Prievidza vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov na udelenie nového ocenenia mesta Prievidza, Prievidzský anjel, ktoré sa bude udeľovať v máji 2018.

Ocenenie Prievidzský anjel sa udeľuje osobám, alebo skupinám osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   ajeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii,  obohatili ľudské  poznanie  vynikajúcimi  tvorivými  výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel pre fyzické osoby, právnické osoby, alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta, poslanci  mestského zastupiteľstva a obyvatelia mesta.

Obsah návrhu musí obsahovať:
- meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby
- bydlisko / sídlo navrhovanej osoby
- profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
- charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
- odôvodnenie predloženého návrhu,
- základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia (meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, telefonický kontakt).
Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza.

Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 7. apríla 2018 do 12.00 h osobne, poštou alebo e-mailom na adresu diana.dusekova@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.

V prípade potreby je spracovanie návrhu možné konzultovať na sekretariáte primátorky mesta Prievidza s referentom pre kultúru, občianske obrady a protokol (Mgr. Oľga Ďurčenková, tel. 046 / 5179 121, 0904 752 604; Mestský dom, Námestie slobody č. 6, Prievidza)

Formulár: 

Štatút mesta s charakteristikou ocenenia nájdete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri