Prievidza zlepšuje zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu26. 7. 2018 09:12

V Prievidzi vybudujú novú kompostáreň. Nové zariadenie bude situované v areáli odpadového hospodárstva mesta Prievidza, na Garážovej ulici. Vďaka eurofondom samospráva nakúpi aj technológie a zariadenia, čím sa zlepší zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste.

Mesto Prievidza začína budovať novú kompostáreň. Predmetom zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstarávania, firmou PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s., je vybudovanie objektov kompostárne. Samospráva vybuduje otvorenú skladovú plochu s dvoma stenami pre uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, podkladovú dosku pre technológiu kompostovania založenú na aeróbnej fermentácii a skladovú plochu pre uloženie hotového kompostu. K objektom sa zrealizujú zároveň aj príslušné inžinierske siete. Celková suma za toto dielo predstavuje sumu 355 031,59 eur. Priebežne s výstavbou uvedených plôch prebieha dodávka technického vybavenia kompostárne, na ktoré mesto získalo nenávratný finančný príspevok z eurofondov.


Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 2 312 325,65 €  z Operačného programu Kvalita životného prostredia na realizáciu aktivít projektu s názvom: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi. Cieľom projektu je zabezpečenie zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Meste Prievidza. Finančné prostriedky samospráva využije na nákup technologickej časti zariadenia na zhodnocovanie bioodpadu – troch kompostovacích kontajnerov. Ďalej sa nakúpia technické mobilné zariadenia, ktoré zabezpečia manipuláciu a prípravu dovezeného biomateriálu, pred a počas procesu kompostovania, ako aj manipuláciu s výsledným produktom – kompostom. Ide o drvič bioodpadu, samochodný prekopávač, preosievač a teleskopický nakladač.

V meste bol zavedený zber biologicky rozložiteľného odpadu a na zvýšenie štandardu zberu a komfortnosti pri  manipulácii boli v rámci projektu obstarané zberné nádoby. Umiestňovali sa do domácností v rodinných domoch, ktoré požiadali o pridelenie nádoby a zavedenie zberu. V prípade, že obyvatelia majú záujem o využívanie tejto služby, stále majú možnosť podať žiadosť o pridelenie.

Do týchto nádob je povolené ukladať kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny a drevný popol. Okrem toho samospráva získala prostriedky aj zberové vozidlo s rotačným lisovaním, ktoré bude slúžiť na vývoz zberných nádob na  biologicky rozložiteľný komunálny odpad.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri