Prievidza vo svojich financiách zodpovedná12. 5. 2015 09:20

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili záverečný účet mesta. Aj napriek znižovaniu úverovej zaťaženosti predstavuje celková úverová zadlženosť mesta a mestských spoločností k 31.12.2014 sumu 11 566 294 eur.

Úverové zaťaženie v období medzi rokmi 2010 až 2014 kleslo o 3 900 341, 26 eur. V prepočte na jedného obyvateľa Prievidze predstavuje priame úverové zaťaženie mesta sumu 131,14 eur.

V roku 2014 boli celkové príjmy samosprávy mesta Prievidza vo výške 28,7 milióna eur, celkové výdavky 26,8 milióna eur. Suma takmer 1,9 milióna eur predstavuje celkové hospodárenie mesta za rok 2014.

Ako uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková „v minulom roku sme rozpočtom plánovali hospodárenie mesta zodpovedne a náš zámer aj vyšiel, pričom sme hospodárili s prebytkom takmer 1,9 milióna eur. V roku 2014 sme nestihli zrealizovať niektoré významné finančné projekty, ale tie boli presunuté na realizáciu do tohto roka.“ Ako ďalej vysvetlila prebytok  v hospodárení prievidzskej samosprávy vznikol hlavne „z neočakávaných príjmov od štátu, čo sa týka podielových daní, ktoré boli vyššie o cca 160-tisíc eur. Ďalším významným faktorom bol príjem z predaja majetku Prievidzskému tepelnému hospodárstvu, kde bol prebytok oproti schválenému rozpočtu zhruba o 600-tisíc eur.“

Finančný prebytok prievidzskej samosprávy sa okrem platenia záväzkov voči bankám, použije hlavne na tvorbu rezervného fondu mesta vo výške  cca 1,7 milióna eur,  z ktorého   budú financované ďalšie projekty. Prievidza v tomto roku počíta s opravami ďalších komunikácií a to Ul. A. Bednára, Ul. J. Palárika a Poľnej ulici. Suma za uvedené práce predstavuje čiastku 558 796,00 €. V tomto roku sa radnica púšťa do opráv chodníkov v celom meste. V oblasti dopravy bude financované budovanie ďalších parkovacích miest a spevnených plôch, a to v každom volebnom obvode mesta,  pričom celková suma 60 000,00 €.

Ďalšie investície predstavujú výmeny okien na Kultúrnom dome v Malej Lehôtke v sume  11 500 € a taktiež do domu smútku na Mariánskej ulici, kde cena za uvedené práce predstavuje čiastku 30 000 € . Momentálne sa realizuje rozšírenie cintorína. Významné zmeny sa dotknú aj cintorína v časti Necpaly, na ktorom sa opätovne začalo pochovávať. Na uvedenom cintoríne dôjde k vybudovaniu vstupného prístrešku, ktorý bude slúžiť k pohrebným obradom. Tento projekt je vyčíslený na 10 000 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri