Prievidza podá žiadosť o členstvo v Únii miest Slovenska10. 9. 2019 14:12

Prievidzskí poslanci schválili zámer podania žiadosti o členstvo v Únii miest Slovenska.

Únia miest Slovenska je dobrovoľným záujmovým združením miest Slovenskej republiky. Jej členskú základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Z dôvodu stotožnenia sa a s cieľom naplnenia hlavných cieľov Únie, ktorými sú lepšia obhajoba práv a záujmov miest vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, prezentovanie významu miest ako centier regiónov, presadzovanie finančnej, inštitucionálnej daňovej suverenity miest, prejavilo mesto Prievidza záujem požiadať o členstvo v Únii miest Slovenska.

Riadnym členom Únie sa môže stať každé mesto, ktoré sa stotožní s hlavnými cieľmi, predmetom činnosti a stanovami Únie a o vstupe ktorého rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Mestu vzniká členstvo na základe písomnej prihlášky za člena a to dňom jej doručenia Únii.

Predmetom činnosti Únie je:
• chrániť práva a záujmy svojich členov vo vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, ako aj vo vzťahu k iným organizáciám, zväzom, združeniam a tuzemským a zahraničným inštitúciám,
• prezentovať problematiku miest a obcí pred verejnosťou,
• poskytovať svojim členom poradenskú a informačnú službu a koordináciu aktivít komunálnej politiky, najmä v oblastiach ochrany, obnovy, zveľaďovania a trvalej udržateľnosti životného prostredia a kultúrneho dedičstva, školstva, sociálnych služieb a zdravotníctva, miestneho a regionálneho rozvoja,
• presadzovať personálnu, finančnú, inštitucionálnu, daňovú suverenitu miest a obcí,
• presadzovať úlohu miest ako centier regiónov v procese decentralizácie a modernizácie verejnej správy,
• podporovať rozvoj spolupráce miest obcí a regiónov na celoeurópskej úrovni a vytvárať podmienky pre zabezpečenie výmeny skúseností a nadviazania kontaktov svojich členov so zahraničnými záujmovými združeniami a inštitúciami podobného zamerania, ako aj inými zahraničnými subjektmi,
• vytvárať podmienky pre činnosť rôznych špecializovaných záujmových a profesných alebo programových skupín, spolkov, klubov v rámci organizačnej štruktúry Únie alebo ako samostatných právnických subjektov,
• podporovať aj formou nenávratného finančného príspevku vymedzený okruh neziskových organizácií, ktorých zriaďovateľom, zakladateľom alebo akcionárom je Únia miest Slovenska a ktoré sú zamerané na odborný servis, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti cieľov a predmetu činnosti Únie,
• na základe dobrovoľne poskytnutých údajov vytvárať informačnú databázu o združených mestách.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri