Prievidza päť rokov po ničivej povodni31. 8. 2015 13:59

V tomto roku je to už päť rokov odkedy hornú Nitru postihla storočná voda, ktorá zanechala zničujúce stopy na infraštruktúre, súkromnom majetku ľudí ako aj verejných priestranstvách. Mestský úrad v Prievidzi spoločne s Okresným úradom a Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi (ďalej len OR HaZZ) predstavili na spoločnej akcii viaceré dôležité opatrenia ako aj inovácie, ktoré majú predchádzať takým ničivým účinkom povodní aká sa vyskytla v roku 2010.

V roku 2010 boli škody po povodniach odhadované celkovo na sumu 5 257 359,1 eur. Avšak ako uvádza zástupca primátorky v Prievidzi Ľuboš Maxina „pri tejto sume je potrebné si uvedomiť, že reálne čísla vynaložené za škody po povodniach ku dnešnému dňu sú omnoho  vyššie, pretože nie sú v nich zahrnuté následky po povodniach ako potreba realizácie rekonštrukcie mostných telies.“ Obyvateľom mesta Prievidza, postihnutým následkami povodne bol Úradom vlády SR vyplatený jednorazový príspevok v celkovom počte domácností v meste Prievidza v počte  domácností 1852. Výšku príspevku určil Úrad vlády SR. Finančné odškodňovanie domácností zabezpečovala aj Slovenská katolícka Charita.

Okrem finančného odškodnenia boli od povodní v roku 2010 realizované viaceré protipovodňové opatrenia, ktoré majú zabrániť alebo aspoň zmierniť prípadné ďalšie povodne v Prievidzi.
 

RTV Prievidza:

Posilnené záchranné zložky
Prievidzský Hasičský a záchranný zbor je na povodne vyzbrojený okrem existujúcej dôležitej techniky aj novou záchrannou technikou ako je nový čln, ktorý je k dispozícií pre mimoriadne udalosti v meste Handlová, štvorkolky ktoré sú určené pre záchranné akcie na ťažko prístupných miestach. Okrem toho sú v týchto dňoch pripravené na odovzdanie protipovodňové balíčky dobrovoľným hasičským zborom v jedenástich mestách a obciach okresu vrátane mesta Prievidza. Ako potvrdil riaditeľ OR HaZZ Stanislav Kmeť „v tomto smere sme technikou značne posilnení.“ Ako ďalej pokračoval „po povodniach z roku 2010 je aj systém komunikácie medzi zainteresovanými úradmi a inštitúciami jednoznačne prepracovanejší a profesionálnejší.“ 
 
Okresný úrad v Prievidzi
Lepšiu prevenciu pred povodňami odprezentoval aj zástupca štátnej správy v regióne prednosta Okresného úradu Jozef Stopka. „Pribudol systém varovania cez bezdrôtové sirény, dvakrát do roka k tejto téme organizujeme školenia pre starostov a primátorov, ktorí tiež dostávajú esemesky od Slovenského hydrometeorologického ústavu, ak sa v počasí deje niečo závažné,“ uviedol. Okrem týchto prevencií  funguje aj nový varovný systém. „Ministerstvo vnútra SR v rokoch 2014 a 2015 vybudovalo v meste Prievidza autonómny systém varovania a vyrozumenia so zapojením piatich elektronických sirén typu Pavian s bezdrôtovým prepojením na ovládanie z úrovne integrovaného záchranného systému. Uvedený počet by mal byť doplnený o jednu elektronickú sirénu v meste Prievidza po ukončení obstarávania. Umiestnenie sirén zabezpečí spoľahlivé a efektívne pokrytie mesta Prievidza výstražným signálom,“ uzavrel Jozef Stopka.

S novými opatreniami aj samospráva Prievidze

V prípade nadmerného zvýšenia hladiny vodných tokov v Prievidzi je samospráva mesta pripravená  prijať bezodkladné opatrenia na elimináciu možných škôd. Mesto má prakticky okamžite k dispozícií 2000 vriec, pre ktoré  je možné  do 30 minút zabezpečiť dovoz piesku, napĺňanie vriec a ukladanie na kritické miesta, napríklad na okraje Sládkovičovej ulice, Štúrovej ulice a Duklianskej ulice. Zvýšenú pozornosť venuje mesto práve lokalite pod železničnými mostmi, kde je najväčší predpoklad vybreženia rieky Handlovky. Operatívne je mesto pripravené v spolupráci s mestskou políciou zabezpečiť uzavretie prístupových komunikácií a osadenie bariér.

„Ešte v roku 2010 uzatvorila Prievidza dohodu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, ktorý operatívne prostredníctvom špeciálne zriadenej e-mailovej schránky informuje mesto o hydrologickej a meteorologickej situácii a o prípadnom blížiacom sa nebezpečenstve,“ opísal činnosť komunikácie člen krízového štábu mesta Prievidza Alojz Vlčko. Táto schránka je vytvorená na operačnom stredisku mestskej polície, ktoré je v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. V prípade potreby zabezpečuje spojenie s primátorkou mesta, predsedom krízového štábu mesta, ako aj ďalšími jeho členmi.
 
Významné rekonštrukcie a investície po povodniach

Krátko po povodniach bola vybudovaná lávka pri Stavomontážach ako aj nová lávka v Mestskom parku, ktorá bola z časti taktiež postihnutá povodňami. Stopy po ničivej vode sú dodnes viditeľné aj na technickom stave ďalších prievidzských mostoch, napríklad na mostnom telese na Košovskej ceste. Povodňami bol zničený povrch vozovky na Nábr. A. Kmeťa, a preto na nej musel byť obnovený celý asfaltový koberec. Rekonštrukcia bola v roku 2015 realizovaná aj na Námestí J.C. Hronského. Financie na projekt boli získané z Regionálneho operačného programu - ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ako obnova obcí postihnutých povodňami. Po meste Prievidza boli vybudované aj vodozádržné chodníky, na realizáciu ktorých získala prievidzská radnica mimorozpočtové zdroje:
Chodník na Hviezdoslavovej  ul.  (23 201,86 €)
Chodník na  Mierovom námestí  pri kine Baník na sídlisku Píly  (15 797,56 €)
Chodník na sídlisku Žabník (13 914,08 €)
Chodníky na Ceste Vl. Clementisa a na Ul. M. Rázusa. (spolu  41 446,52 €)

Čistenie korýt riek
V rámci protipovodňových opatrení sa zrealizovala úprava brehov rieky Handlovka a Nitra. Akciu realizoval správca týchto vodných tokov Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, mesto bolo súčinné pri zapájaní pracovníkov menších obecných služieb. Obyvatelia však neustále poukazujú na neupravené korytá riek a to najmä v častiach Hradec, Veľká a Malá Lehôtka. Problémom je, že mnohé podnety obyvateľov narážajú na nedostatok zdrojov SVP.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri