Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchuLorem ipsum dolor sit amet 17. 4. 2018 09:02

Mesto Prievidza s spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA - BOJNICE organizuje medzinárodnú konferenciu Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchu. Konferencia sa uskutoční pod záštitou podpredsedu Európskej komisie JUDr. Maroša Šefčoviča, PhD. vo štvrtok 19. apríla 2018 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku na Ulici Fraňa Madvu 11.

Horná Nitra ako región s vysokým podielom ťažkého priemyslu sa aktuálne pripravuje na svoju zásadnú transformáciu. Podľa vyjadrenia JUDr. Kataríny Macháčkovej, primátorky Prievidze, „jedným z faktorov, ktoré môžu pozitívne prispieť k transformácii je cestovný ruch. Toto ekonomické odvetvie svojím rozvojom a požiadavkami má vplyv na tvorbu nových pracovných miest, na sektor služieb, na ich rozsah a kvalitu, vznik nových atraktivít, čistotu životného prostredia atď. Preto sme sa rozhodli realizovať aj konferenciu o cestovnom ruchu.“ Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom nové perspektívy rozvoja CR nielen v Prievidzi, ale v celom regióne, príklady dobrej praxe, podnety na tvorbu nových produktov regionálneho cestovného ruchu, podnety na efektívnejšie využitie potenciálu, ktorý tento región má vďaka prírodným danostiam, histórii, kultúrnemu a priemyselnému dedičstvu.

Prednášateľmi budú zástupcovia Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, KOCR Trenčín región, združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Ďalej tu bude predstavená nová Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Prievidza, ktorú poslanci MsZ schválili vo februári 2018, zámery ďalšieho rozvoja cyklotrás, urbanistické, architektonické a výtvarné prvky mesta, ktorých hodnota plynutím času stúpa a stali sa pozoruhodnou črtou Prievidze. Prievidza má ambície udržať si svoje historické bohatstvo i tradície a zároveň chce byť moderným dynamickým regionálnym centrom podľa princípov „Smart city“ – zlepšovať kvalitu života v meste, znižovať záťaže životného prostredia a optimalizovať dopravu.

Preto je v programe konferencie aj príspevok na tému elektomobilita a jej vplyv na CR. Sprievodnými podujatiami konferencie budú výstava fotografií, prezentácia OZ Zelený bicykel a prezentácia elektromobilov. Prievidza bude prvým mestom na Slovensku, kde sa uskutoční verejná prezentácia najpredávanejšieho elektromobilu na svete NISSAN LEAF II. generácie. Záujemcovia si budú môcť tento elektromobil aj odskúšať v čase od 14.00 do 16.00. Brífing pre médiá so zástupcami firmy, ktorá predáva elektromobily sa uskutoční od 11.30 do 12.00 vo vestibule KaSS za prítomnosti Mgr. Michala Ďureje, hovorcu mesta Prievidza a Mgr. Andrey Malátovej, výkonnej riaditeľky OOCR RHNB.
Predsedníčka organizačného výboru konferencie PhDr. Ivona Vojtášová, MsÚ Prievidza;www.prievidza.sk

Správu spracovala: PaedDr. Sylvia Maliariková, OOCR RHNB, FIJET Slovakia; www.bojnice.eu


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri