Prievidza bude zverejňovať uznesenia mestskej rady a komisií zastupiteľstva13. 6. 2014 10:49

Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili ďalšie odporúčania projektu „Transparentné mesto.“ Schválené boli Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 54 - Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi a Interná smernica č. 78 - Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Po novom budú zverejňované na internetovej stránke mesta aj uznesenia mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva. Tie doteraz dostupné neboli.

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi z júna 2010 bola uzatvorená Zmluva o dielo 624/2010/OZ/2.4.1 medzi mestom Prievidza a Transparency International Slovensko, ktorej predmetom bola realizácia auditu a príprava vybraných protikorupčných opatrení. V odporúčaniach, ktoré boli prezentované ako výstup projektu v Správe z auditu politík mesta Prievidza z hľadiska priestoru pre korupciu, sú uvedené aj opatrenia v oblasti participačnej politiky mesta a v oblasti politiky prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy.

V participačnej politike mesta je medzi navrhnutými zmenami odporúčané zakotviť verejné rokovanie komisií MsZ a MsR. Ďalej v politike prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy je odporúčané zverejňovať informácie o fungovaní jednotlivých komisií MsZ a MsR a pokračovať v ďalšom dobrovoľnom zverejňovaní informácií cestou webovej stránky mesta. Podobné opatrenia sú aj súčasťou odporúčaní v rámci pravidelného hodnotenia "Otvorená samospráva", podľa ktorého Transparency International Slovensko vypracúva rating transparentnosti 100 najväčších slovenských miest.

Rokovací poriadok Mestskej rady v Prievidzi bol teda po odsúhlasení poslancov  doplnený o zverejňovanie uznesení z rokovaní mestskej rady na internetovej stránke mesta www.prievidza.sk. Podľa novej úpravy budú zverejňované aj uznesenia  z rokovaní komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi na internetovej stránke mesta Prievidza.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri