Prievidza bude mať obchvat mestaLorem ipsum dolor sit amet 28. 9. 2011 17:54

Prievidza (28. september 2011) – Slovenskej správe ciest Žilina sa podarilo získať právoplatné územné rozhodnutie aj na II. etapu 2. stavby cesty I/64 obchvatu mesta Prievidza. Môže pristúpiť k ďalším krokom smerujúcim k realizácii tejto kľúčovej komunikácie.  K súčasnému úseku medzi Priemyselnou zónou Prievidza Západ I a malou okružnou križovatkou na Opatovskej ceste v dĺžke 1,1 km tak  pribudne kompletný obchvat mesta Prievidza, ktorý zabezpečí lepšiu distribúciu dopravy mimo centra mesta. Celá stavba sa skladá z I. a II. etapy. 

Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková víta urýchlenie zdĺhavého administratívneho procesu aj z toho dôvodu, že finančné zdroje určené  na realizáciu tohto diela  sú zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych fondov a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Objem finančných prostriedkov je vopred pre tento projekt rezervovaný a garantovaný týmito štátnymi inštitúciami. Ako v tejto veci uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková  som rada, že po mojom nástupe do funkcie primátorky mesta Prievidza, sa podarí urýchliť realizáciu projektu, o ktorého vybudovanie sa pokúšali predstavitelia mesta posledných takmer 20 rokov. Obyvatelia mesta sa v najbližšom období  konečne dočkajú modernej cesty, ktorá umožní ďalší rozvoj nášho mesta. Odľahčí v súčasnosti nadmerne zaťažené  centrum a mestské komunikácie a taktiež dopravne vytvorí kapacitnejší prístup k susednému mestu Bojnice“. Mesto začalo pripravovať projekt obchvatu ešte v polovici 90. rokov.  

Pre výstavbu I. etapy  bude Slovenská správa ciest postupovať v príprave predmetného diela takto: I. etapa 2. stavba obchvatu v dĺžke 2,69 km sa začne budovať od mimoúrovňovej križovatky pri vstupe do Prievidze z Novák, cez polia za existujúcou priemyselnou zónou, ponad nákladnú železničnú stanicu, cez garáže pri čističke odpadových vôd s napojením na existujú úsek pred  priemyselnou zónou Prievidza Západ I. Termín výstavby I. etapy je naplánovaný na november 2012. I. etapa 2. stavba je v procese prípravy pre stavebné povolenie.

Pre úsek II. etapy Slovenská správa ciest obstará projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a následne pristúpi k usporiadaniu nehnuteľností pod budúcu komunikáciu. II. etapa komunikácie prvej triedy bude trasovaná po Opatovskej ceste, areálom bývalej šľachtiteľskej stanice a napojí sa na existujúcu cestu I/64 v smere na Nedožery – Brezany v priestore medzi obchodným centrom na Nedožerskej ceste a hranicou katastra mesta Prievidza. Dĺžka II. etapy bude 3,6 km.  Termín výstavby II. etapy sa predpokladá na október 2014. Celková dĺžka obchvatu mesta  je 7,39 km.  


Info servis