Prievidza bude mať obchvat mestaLorem ipsum dolor sit amet 28. 9. 2011 17:54

Prievidza (28. september 2011) – Slovenskej správe ciest Žilina sa podarilo získať právoplatné územné rozhodnutie aj na II. etapu 2. stavby cesty I/64 obchvatu mesta Prievidza. Môže pristúpiť k ďalším krokom smerujúcim k realizácii tejto kľúčovej komunikácie.  K súčasnému úseku medzi Priemyselnou zónou Prievidza Západ I a malou okružnou križovatkou na Opatovskej ceste v dĺžke 1,1 km tak  pribudne kompletný obchvat mesta Prievidza, ktorý zabezpečí lepšiu distribúciu dopravy mimo centra mesta. Celá stavba sa skladá z I. a II. etapy. 

Primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková víta urýchlenie zdĺhavého administratívneho procesu aj z toho dôvodu, že finančné zdroje určené  na realizáciu tohto diela  sú zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych fondov a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Objem finančných prostriedkov je vopred pre tento projekt rezervovaný a garantovaný týmito štátnymi inštitúciami. Ako v tejto veci uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková  som rada, že po mojom nástupe do funkcie primátorky mesta Prievidza, sa podarí urýchliť realizáciu projektu, o ktorého vybudovanie sa pokúšali predstavitelia mesta posledných takmer 20 rokov. Obyvatelia mesta sa v najbližšom období  konečne dočkajú modernej cesty, ktorá umožní ďalší rozvoj nášho mesta. Odľahčí v súčasnosti nadmerne zaťažené  centrum a mestské komunikácie a taktiež dopravne vytvorí kapacitnejší prístup k susednému mestu Bojnice“. Mesto začalo pripravovať projekt obchvatu ešte v polovici 90. rokov.  

Pre výstavbu I. etapy  bude Slovenská správa ciest postupovať v príprave predmetného diela takto: I. etapa 2. stavba obchvatu v dĺžke 2,69 km sa začne budovať od mimoúrovňovej križovatky pri vstupe do Prievidze z Novák, cez polia za existujúcou priemyselnou zónou, ponad nákladnú železničnú stanicu, cez garáže pri čističke odpadových vôd s napojením na existujú úsek pred  priemyselnou zónou Prievidza Západ I. Termín výstavby I. etapy je naplánovaný na november 2012. I. etapa 2. stavba je v procese prípravy pre stavebné povolenie.

Pre úsek II. etapy Slovenská správa ciest obstará projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a následne pristúpi k usporiadaniu nehnuteľností pod budúcu komunikáciu. II. etapa komunikácie prvej triedy bude trasovaná po Opatovskej ceste, areálom bývalej šľachtiteľskej stanice a napojí sa na existujúcu cestu I/64 v smere na Nedožery – Brezany v priestore medzi obchodným centrom na Nedožerskej ceste a hranicou katastra mesta Prievidza. Dĺžka II. etapy bude 3,6 km.  Termín výstavby II. etapy sa predpokladá na október 2014. Celková dĺžka obchvatu mesta  je 7,39 km.  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri