Prievidza ako prvá samospráva na Slovensku ponúkne duálne vzdelávanie16. 10. 2019 13:55

Mesto Prievidza v  týchto dňoch podalo žiadosť o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktorá je prvým krokom na zavedenie praktickej prípravy vybraných žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi.                 

V systéme duálneho vzdelávania sa žiaci pripravujú na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. Žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania, v tomto prípade na Mestskom úrade v Prievidzi.

Žiaci tak môžu získať odbornú prax v oblasti účtovníctva, personalistiky, všeobecnej administratívy, ale aj finančníctve a špeciálnej administratívy verejnej správy a samosprávy. Nespornou výhodou je, že po absolvovaní duálneho vzdelávania by mali študenti obchodnej akadémie ovládať napríklad zostavenie finančného plánu a rozpočtu spoločnosti, správne vedenie účtovníctva a správu daní, ale aj praktické veci využiteľné v rôznych prierezových odvetviach ako je príprava rokovaní a prezentácií, komunikácia s internými a externými partnermi a inštitúciami v štátnom i v cudzom jazyku.

Študenti prvého a druhého ročníka zapojení do duálneho vzdelávania budú praktickej výučbe venovať jeden deň v týždni a študenti 3. a 4. ročníka celé dva pracovné dni. Za vykonanú produktívnu prácu bude študentom prináležať aj odmena od zamestnávateľa.

"Od začiatku ponuky zavedenia duálneho vzdelávania v rámci prievidzskej samosprávy som bola tejto myšlienke naklonená a plne ju podporovala. Už niekoľko rokov spolupracujeme so strednými školami a radi dávame priestor na študentské stáže alebo absolventské praxe, ktoré majú pripraviť mladých ľudí na pracovný trh. Väčšinou však trvajú krátke časové obdobie, preto systematickú prípravu počas celého štúdia vidím ako priestor, kedy si študenti môžu skutočne osvojiť praktické zručnosti a pracovné návyky, ktoré využijú po skončení štúdia v pracovnom živote. Samozrejme je to nesporná výhoda aj pre zamestnávateľov, ktorí si takto dokážu obrazne vychovať zamestnancov pre svoje potreby, o ktorých je už na súčasnom pracovnom trhu núdza" uzavrela primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri