Prieskum záujmu o novú sociálnu službu – Denný stacionár9. 6. 2015 07:54

Z rokovanie komisie MsZ v Prievidzi – komisie starostlivosti o obyvateľov vyplynula úloha vykonať prieskum medzi seniormi, ktorí sú obyvateľmi mesta ich záujem  o zriadenie novej sociálnej služby poskytovanej v dennom stacionári.

V nasledovnom období bude mesto Prievidza zisťovať záujem seniorov o zriadenie denného stacionára. Ľudia môžu zaslať svoj názor prostredníctvom návratky do 15. júla 2015. Po tomto termíne bude prejavený záujem zo strany mesta Prievidza prehodnotený.

Čo je denný stacionár ?
Denný stacionár – „škôlka“ pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím:
- je služba poskytovaná v zariadení počas pracovných dní na určitý čas (napr. od 7.00 hod do 17.00 hod),
- je určená seniorom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v rodinách a ich rodinní príslušníci im nemôžu poskytovať celodennú starostlivosť, ale nechcú byť umiestnení v zariadení pre seniorov (v domove dôchodcov),
- je určená seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú si vyplniť svoj čas a udržiavať kontakty s inými ľuďmi vo svojom veku,
- podmienkou poskytovania uvedenej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá sociálne oddelenie mesta Prievidza pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste,
- poskytuje sa v ňom pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie,
- zabezpečuje sa v ňom pracovná terapia a záujmová činnosť,
- podmienky poskytovania danej služby (výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu) upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách,
- predpokladané náklady na 1 deň by predstavovali sumu od 8 € - 10 €, podľa stupňa odkázanosti.

Ako prejaviť záujem?
V prípade záujmu žiadame vyplniť návratku a doručiť ju na zberné miesto – Miesto prvého kontaktu na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 14 v Prievidzi, alebo doručiť na sociálne oddelenie MsÚ - budova Priemstavu, V. poschodie, č. dv. 502, 503 a 505 Hviezdoslavova ul. č. 3 Prievidza. Obyvatelia sa môžu informovať aj telefonicky na telefónnych číslach: 046/5179 404, 5179 406, 5179 410 alebo 0904 752 669, 0904 752 667, 0904 752 665.

Vyjadriť svoj názor môžete TU.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri