Prieskum Štatistického úradu SRLorem ipsum dolor sit amet 3. 12. 2014 14:20

Štatistický úrad SR zrealizuje od 1.decembra 2014 do 31. decembra 2015 zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Účelom štatistického zisťovania je o.i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.
Poverení pracovníci, ktorý navštívia vybrané domácnosti, sú povinný preukázať sa v domácnostiach osobitým poverením. Všetky poskytnuté informácie a názory, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôveryhodných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a z.č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných  údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri